Trudsholm voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140405-53

Fredningsnr.
171493

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Trudsholm voldsted. Voldstedet består af en polygonalformet banke med omgivende vandfyldte ca. 20 m brede voldgrave. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfrednings- loven i kl. A fredede hovedbygning samt de i henhold til samme lov i kl. B fredede avlsbygninger. Langs borgbankens østside er en ca. 12 m bred vold. Fredningen omfatter også den ca. 10 m brede vejdæmning udenfor den vestre vold- grav samt den ca. 25 m brede vold udenfor den østre grav. Voldgravene står med indtil 2 m høje skråninger, østgraven mellem de to volde dog med indtil 5 m høje skråninger. Borgbanken er et led i gårdens park og haveanlæg, og voldgravenes skråninger er delvis træbevoksede. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravenes ydre overkant, i vest og øst dog langs den ydre fod af henholdsvis vejdæmningen og volden. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det fredede areal som have og park i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt for- sætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en polygonalformet banke med omgivende vandfyldte ca. 20 m brede voldgrave. På borgbanken ligger den i henhold til ygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygning samt de i henhold til samme lov i kl. B fredede avlsbygninger. Langs borgbankens østside er en ca. 12 m bred vold. Fredningen omfatter også den ca. 10 m brede vejdæmning udenfor den vestre voldgrav samt den ca. 25 m brede vold udenfor den østre grav. Voldgravene står med indtil 2 m høje skråninger, østgraven mellem de to volde dog med indtil 5 m høje skråninger. Borgbanken er et led i gårdens park og haveanlæg, og voldgravenes skråninger er delvis træbevoksede. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravenes ydre overkant, i vest og øst dog langs den ydre fod af henholdsvis vejdæmningen og volden. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det fredede areal som have og park i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Trudsholm Voldsted. Forefundet som beskrevet i fredningstext. Dog bemærkes, at der på borgbanken ikke kun er en vold langs Ø-randen men også langs hele N-kanten - dog i aftagende højde og bredde mod V. I borgbankens NV-hjørne bøjer volden mod S og forløber 10 15 m langs V-randen, indtil den afbrydes af en avlsbygning. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt park - og bygningsmiljø, dog ikke offentligt tilgængeligt. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Alletræer langs alleen mod vest. I NV går en gammel træbro over voldgraven. Mod SØ (på voldgravens yderside ind i volden) en gammel muret sluse af beton og natursten. Slusen er dog nu lukket. Mod SV en jorddæmning over voldgraven til banken. På banken er den indvendige vold mod øst og nord meget tydelig. Haven på banken er pæn og velholdt. Voldgraven delvist tilgroet med siv mod SV og N. Mod SV er voldgraven helt tilgroet. Vandstanden i voldgraven mod nord og øst er ikke særlig høj. Mod øst er volden uregelmæssig og meget tilgroet. Generelt er skrænter og volde bevokset med mange løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)