Østrup Voldsted
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140901-9

Fredningsnr.
191441

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1500 e.Kr.)

Fredningstekst
VOLDSTED Voldstedet består af et firkantet plateau, langs hvis vestside og vestlige del af nordsiden er en indtil 4 m høj vold, der ud- vendigt følges af en ca. 8 m bred tør grav.I den søndre ende af volden er gravet et skår. Øst for volden er fremgravet et hjørne af en bygning af muret kampe- og munkesten i mørtel. Den vest- lige del af voldstedet er skovbevokset. Dette areal måler ca. 58 m i nord-sydlig retning, og dets bredde i syd er ca. 40 m og i nord ca. 26 m. Den østlige del af voldstedet, (ca. 58 x 25 m) er dyrket. Voldstedet ligger nord for Gl. Østrupgård, idet dets syd- grænse forløber ca. 10 m nord for ovennævnte gårds nordlænge. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 58 m og i øst-vest langs syd- siden ca. 65 m og langs nordsiden ca. 51 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning på den vestlige, skov- bevoksede del er dog tilladt efter forudgående aftale med rigsantikvaren. Almindelig landbrugsmæssig drift af den øst- lige del af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forud- sat at der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning. Restaurering, opmuring eller tildækning af ruinerne må kun finde sted efter rigsantikvarens anvisninger.
Undersøgelsehistorie  (4)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af et firkantet plateau, langs hvis vestside og vestlige del af nordsiden er en indtil 4 m høj vold, der udvendigt følges af en ca. 8 m bred tør grav.I den søndre ende af volden er gravet et skår. Øst for volden er fremgravet et hjørne af en bygning af muret kampe- og munkesten i mørtel. Den vestlige del af voldstedet er skovbevokset. Dette areal måler ca. 58 m i nord-sydlig retning, og dets bredde i syd er ca. 40 m og i nord ca. 26 m. Den østlige del af voldstedet, (ca. 58 x 25 m) er dyrket. Voldstedet ligger nord for Gl. Østrupgård, idet dets sydgrænse forløber ca. 10 m nord for ovennævnte gårds nordlænge. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 58 m og i øst-vest langs sydsiden ca. 65 m og langs nordsiden ca. 51 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning på den vestlige, skovbevoksede del er dog tilladt efter forudgående aftale med rigsantikvaren. Almindelig landbrugsmæssig drift af den østlige del af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat at der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning. Restaurering, opmuring eller tildækning af ruinerne må kun finde sted efter rigsantikvarens anvisninger.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet "Østrupgård" forefundet som beskrevet ihvertfald hvad angår den morfologiske beskrivelse. Derimod lader dets lovmæssige tilstand sørgelig meget tilbage at ønske: § 48: 1) Som ly for de dyr, der afgrænser voldstedet (får, dværggeder, et kinesisk hængebugsvin) er anlægt et ca meterhøjt halvtag af kunststofplader på træ, dækket med (kultur-) jord, der beklageligvis synes taget fra en bagvedliggende voldagtig højning på borgbanken. 2) Et legeredskab (vippe) er nyligt opsat, solidt jordgravet, på voldstedets østlige del. 3) I Ø-enden af den nordlige voldgrav er henlagt ca ½ m3 beton, der senere er søgt tildækket med et tyndt jordlag. 4) Opgravet jord i et omfang af mange m3 er henlagt på S-enden af det vestlige voldforløb. I jorden, der stammer fra ulovlig opførelse af en hal (se nedenfor), indgår en del recent affald, fx bildæk, jernrør, betonrester m.m. § 53: En lagerhal (for de gulvbelægninger, der produceres på "Borggården"), ca 16 x 12 meter, N/S orienteret, er anlagt umiddelbart op til den vestlige volds S-ende. I forbindelse hermed er der sket væsentlige terrænændringer, sandsynligvis også en moderat afgravning af voldfoden. Lagerhallen, der er ca. 8 meter høj, er bygget ca 1986. Ejer 1991: Ole Surland "Borggården" Borggyden 4 Østrup 8900 Randers Tlf. 86 44 20 81 21.5.1991: Talte med ejerens kone. Fru Surland var meget venlig og gav udtryk for stor beklagelse over at være medskyldig i ulovligheder i relation til fortidsmindet, som hun og hendes mand sætter stor pris på. Overdækningen med jord over dyrehuset var anlagt for at gøre konstruktionen så lidt synlig og skæmmende som mulig. Mht. til hallen var der søgt og meddelt byggetilladelse til den fra Nørhald kommune (som altså må have glemt fredningshensynet iflg. § 53). Fru Surland turde ikke sige, som jorddepotet på S-volden stammede fra planering forud for halbyggeriet, men hun mente dog at det snarere hidrørte for den ca 25 år gamle, tidlige bygning på stedet. Hun mente, at bygningsentreprenøren ville kunne belyse dette sprøgsmål. Iøvrigt var hun meget interesseret i at få etableret en plejeordning med tilknyttet publikumsadgang til voldstedet, hvis vestlige del er meget uoverskuelig med høje elme og asketræer + underopvækst, hvoraf en stor del er gået ud. Ægteparret Surland havde hidtil levet i den opfattelse, at det var forbudt at fjerne vegetation på et fredet fortidsminde. 4.9.1991: Besigtiget stedet sammen med Jørgen Frandsen. Konkluderede i fællesskab, at ejer skal betale retablering af svinehus og prøvegravning/evt. fjernelse af pålagt jord i sydl. ende af vestlig vold, samt betonbunke. 4.9.1991: Opsøgte også Nørhald kommunes tekniske forvaltning. Her kendte man intet til nogen byggetilladelse til produktionshal el. lignende. Hallen er simpelthen ulovligt opført. ** Seværdighedsforklaring ** Et ganske fint lille voldsted, seværdigt for sine omgivelsers og sine tydelige jordværkers skyld, samt i samspil med den smukke, private "Borggården", tidl. "Gl. Østrupgård". Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Den østlige del (som har været opdyrket) er voldsomt udjævnet. Her fornemmes voldstedet slet ikke. Den vestlige del er fuldstændig tilgroet i krat og træer, hvilket gør det næsten umuligt at se vold og grav. I den vestlige del forekommer plateauet omgravet og ujævnt. Bygningshjørnet blev genfundet. Henlægger som græsmark, der er indhegnet. Der gik dog ikke dyr på tilsynstidspunktet.

2017 Museal restaurering
Museum Østjylland
I foråret 2015 blev Museum Østjylland efter privat henvendelse opmærksom på, at et jordvarmeanlæg var blevet gravet tværs igennem det fredede Østrup Voldsted. I forbindelse med den efterfølgende reetableringen af voldstedet, blev der gennemført arkæologiske undersøgelser for at dokumenteret, hvad der var blevet ødelagt ved anlæggelsen af jordvarmeanlægget. Der var bevaret kulturlag på op til 130 cm. tykkelse. Der kunne ved undersøgelsen dokumenteres fire på hinanden følgende faser af voldstedet herunder en ældre fase af den bevarede voldgrav og vold. Der registreredes fundamenter i alle faser og gulvlag i to af faserne. Fundamenterne stammer fra bindingsværksbygninger, der tolkes som økonomibygninger. Den bevarede voldgrav ligger i den yngste af de fire faser. Denne fase kunne ud fra genstandsfund dateres til 1300-tallet. De tidligere faser kunne ikke sikkert dateres ved hjælp af genstandsfund. AMS dateringer fra voldstedets ældste lag, daterer anlæggelsestidspunktet til begyndelsen af 1100-tallet. Beretning foreligger hos Museum Østjylland (MOE00533)

Litteraturhenvisninger  (0)