Lergrav Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180303-109

Fredningsnr.
220549

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Lergrav Voldsted. Voldstedet består af en banke, der måler ca. 80 x 80 m, og som på den østre og vestre side er omgivet af ca. 10 - 14 m brede og ca. 1,5-2 m dybe grave, der er tørre, bortset fra den østre gravs nordlige del. På bankens nordlige del er bevaret dele af indtil ca. 4 m høje og ca. 10 - 15 m brede randvolde, hvis udvendige mål er ca. 70-80 m i nord, ca. 45 m i vest og ca. 25 m i øst. På bankens sydlige del ligger Lergravs nuværende hovedbygning, og voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen går i øst og vest langs voldgravenes ydre overkanter, i syd langs en linje, der forbinder de to graves sydlige ender, og i nord langs den ydre fod af randvolden og iøv- rigt langs de ydre overkanter af voldgravene. Den eksisterende bebyggelse på banken berøres ikke af denne fredning. Fredet er endvidere en i ret vinkel forløbende ca. 16 - 22 m bred og ca. 0,5-2 m høj græsklædt vold, der omgiver det lave sumpede terræn nord for borgbanken. Den øst-vest gående del af volden har en udstrækning af ca. 75 m, medens volden i nord-syd måler ca. 120 - 130 m. Fredningsgrænsen for- løber langs foden af volden. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Pløjning, beplantning, bebyggelse samt henlæggelse af jord, sten og affald må ikke finde sted på volden. Ny bebyggelse på banken må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Ban- ken og voldgravene kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme om- fang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en banke, der måler ca. 80 x 80 m, og som på den østre og vestre side er omgivet af ca. 10 - 14 m brede og ca. 1,5-2 m dybe grave, der er tørre, bortset fra den østre gravs nordlige del. På bankens nordlige del er bevaret dele af indtil ca. 4 m høje og ca. 10 - 15 m brede randvolde, hvis udvendige mål er ca. 70-80 m i nord, ca. 45 m i vest og ca. 25 m i øst. På bankens sydlige del ligger Lergravs nuværende hovedbygning, og voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen går i øst og vest langs voldgravenes ydre overkanter, i syd langs en linje, der forbinder de to graves sydlige ender, og i nord langs den ydre fod af randvolden og iøvrigt langs de ydre overkanter af voldgravene. Den eksisterende bebyggelse på banken berøres ikke af denne fredning. Fredet er endvidere en i ret vinkel forløbende ca. 16 - 22 m bred og ca. 0,5-2 m høj græsklædt vold, der omgiver det lave sumpede terræn nord for borgbanken. Den øst-vest gående del af volden har en udstrækning af ca. 75 m, medens volden i nord-syd måler ca. 120 - 130 m. Fredningsgrænsen forløber langs foden af volden. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Pløjning, beplantning, bebyggelse samt henlæggelse af jord, sten og affald må ikke finde sted på volden. Ny bebyggelse på banken må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Banken og voldgravene kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lergrav voldsted. Som beskrevet med følgende tilføjelser og skader: Den østre gravs nordlige del er ved at tørre ud, er uden vandspejl. I den sydlige del af samme grav er stræet gammelt husholdsaffald og plastik. Randvolden eller hovedvolden, der følger øst- og vestgravens indre kant, er trefløjet med en lang vold i nord, en kortere i vest og en afstumpet vold i øst. På midten af den nordlige randvolds sydkant ligger et rundt fundament med flere rester af et gammelt lysthus. Det sydvestvendte hjørne, hvor den nordlige og østlige randvold mødes, er tilføjet adskillige rejste sten, der bl.a. kanter en stentrappe skråt opad voldsiden (gammel til- føjelse). Den nordøstlige side og hjørne af den nordlige randvold er afgravet i en afsats hvorpå der løber en sti op på midten af volden (gammel skade). I den vestlige randvolds sydende er en cementstolpe i betonfundament nedgravet som afslutning på et ældre plankehegn. Vinkelvolden nord for randvolden er overalt hullet og afgravet, den sydlige ende flader ud i terrænet og er skjult i krat, alt tilgroet. I vinkelvoldens ydre NØ hjørne er en mindre kreaturafgravning, ca. 2x2 m, 0,5 m dyb, delvist tilgroet. Vinkelvoldens østarm er midt på udjævnet for overkørsel med meje- tærsker, nu tilgroet. Rester af plastikaffald i sydenden af vinkelvolden. Ca. 50 m SØ for vinkelvoldens østlige arm er langs hele gårdparcellen og volden gravet et grøftsystem i NNØ-SSV, ca. 5 m bred og 2 m dyb. Grøften er vandfyldt med opkastede tilgroede jorddynger på hver side. Bevoksning: 1992: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1996 Museal udgravning
Journal nr.: HEM 3419
Museum Midtjylland
I forbindelse med nedrivning og genopbygning af hovedbygningen på den tidligere herregård Lergrav, har museet foretaget udgravninger. I den forbindelse blev der undersøgt rester af fundamenter fra forskellige byggeperiode, samt en gammel kælder med fundament indeholdende en stenbrolægning, trappe og en træbygget vandrende. Der fremkom tillige rester af et fundament som formodes at tilhøre den oprindelige østlige bygning. Desuden konstateredes placeringen af tværgraven mellem hovedbygningen og ladegården, samt rester af den indvendige vold øst for hovedbygningen og rester af den vestlige voldgrav og vold ved ladegården.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)