Volstrupgård Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Struer

Sted- og lokalitetsnr.
180508-134

Fredningsnr.
200411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Volstrupgård voldsted. Voldstedet består af en omtrent kvadratisk borgbanke, der måler ca. 55 x 60 m. Banken hæver sig indtil ca. 3 m over vandspejlet i de omgivende grave, der i vest, syd og øst har en bredde af ca. 11 - 14 m, medens den nordre grav nærmest har karakter af en lille sø (ca. 110 x 45 m). På banken ligger Volstrupgårds nuværende hovedbygning. En ca. 4 m bred vejbro fører over den vestre grav og en træbro over den søndre. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes ydre overkant. Den eksisterende be- byggelse samt broerne over gravene berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun efter forudgå- ende henvendelse til rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en omtrent kvadratisk borgbanke, der måler ca. 55 x 60 m. Banken hæver sig indtil ca. 3 m over vandspejlet i de omgivende grave, der i vest, syd og øst har en bredde af ca. 11 - 14 m, medens den nordre grav nærmest har karakter af en lille sø (ca. 110 x 45 m). På banken ligger Volstrupgårds nuværende hovedbygning. En ca. 4 m bred vejbro fører over den vestre grav og en træbro over den søndre. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes ydre overkant. Den eksisterende bebyggelse samt broerne over gravene berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

2005 Museal udgravning
Journal nr.: HOL 20.468
Holstebro Museum
Opsyn med oprensningen af voldgraven samt afmontering af 2 broer i form af en 30 år gammel gangbro og en ældre kørebro. Ved oprensningen konstateredes mudder og slamlag, der kun muliggjorde opsyn med arbejdet fra kanten af voldgraven. Gravens kanter blev respekteret under arbejdet, men flere steder var man grundet blød bund nødsaget til at grave helt til bunds. Herved konstateredes både undergrund samt påfyldte sand- og gruslag fra tidligere reguleringer. Ved afgravning omkring de to afmonterede broer forud for støbning af fundamenter til nye broer, konstateredes ved kørebroen lodretstående stolper efter en ældre brokonstruktion. Samme scenarie gjorde sig gældende ved gangbroen, hvor også vandretliggende tømmer kunne kanstateres. De fremkomne konstruktioner bevares, og berøres ikke af nye fundamenter.

2005 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: HOL 20.468
Holstebro Museum
Herregårdens ejer ønsker at oprense voldgraven samt udskifte to broer ind til banken.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)