Pallisbjerg Voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180806-34

Fredningsnr.
22013

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Pallisbjerg voldsted Voldstedet består af en firesidet borgbanke, der måler ca. 140 m i nord-sydlig retning og ca. 130 m i øst-vestlig ret- ning. Banken er omgivet af vandfyldte voldgrave, der er mel- lem ca. 5 og ca. 15 m brede, og hvis vandspejl ligger mellem 0,5 og 1,5 m under terræn. En ca. 13 m bred vejdæmning fører over den nordre grav og en ca. 10 m bred vejdæmning over den østre grav. Ca. 50 m fra det sydvestlige hjørne har den søndre grav en ca. 10 m bred opfyldning, der tidligere har tjent som vejoverføring, samt ca. 6 m vestligere en træbro. På borgbanken ligger Pallisbjergs bygninger. Voldstedets benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Grænsen for det fredede areal går langs voldgravenes ydre over- kant. Den eksisterende bebyggelse samt dæmninger og træbroen over gravene berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra fri- holdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgå- ende henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt be- nyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (5)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en firesidet borgbanke, der måler ca. 140 m i nord-sydlig retning og ca. 130 m i øst-vestlig retning. Banken er omgivet af vandfyldte voldgrave, der er mellem ca. 5 og ca. 15 m brede, og hvis vandspejl ligger mellem 0,5 og 1,5 m under terræn. En ca. 13 m bred vejdæmning fører over den nordre grav og en ca. 10 m bred vejdæmning over den østre grav. Ca. 50 m fra det sydvestlige hjørne har den søndre grav en ca. 10 m bred opfyldning, der tidligere har tjent som vejoverføring, samt ca. 6 m vestligere en træbro. På borgbanken ligger Pallisbjergs bygninger. Voldstedets benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Grænsen for det fredede areal går langs voldgravenes ydre overkant. Den eksisterende bebyggelse samt dæmninger og træbroen over gravene berøres ikke af denne fredning.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Journal nr.: 2009-7.23.03/HOL-0001
Holstebro Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)