Nr. Vosborg Voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180809-59

Fredningsnr.
22029

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Vej, Historisk Tid (dateret 1536 - 1848 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Tegl, Historisk Tid (dateret 1536 - 1848 e.Kr.)
Fundament til teglovn

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1536 - 1848 e.Kr.)
Muligt drivhus.

Fredningstekst
Nørre Vosborg voldsted. Voldstedet består af en firesidet borgbanke, der i øst måler ca. 195 - 200 m, i syd ca. 80 m, i vest ca. 140 - 150 m og i nord ca. 120 - 130 m. Omtrent midt på banken ligger Nørre Vosborgs bygninger, der er fredet i klasse A i henhold til bygningsfredningsloven. Bygningerne er omgivet af en ca. 15 m bred og ca. 5 - 8 m høj firesidet jordvold, der mangler på den sydlige del af østsiden. Volden måler udvendigt ca. 70 m i syd, ca. 80 m i vest, ca. 60 m i nord og ca. 35 m i øst. Borgbanken er omgivet af en fra ca. 5 - 13 m bred vandfyldt grav. Ca. 12 m syd for den søndre grav ligger en ca. 5 - 7 m bred og ca. 1,5 - 2 m høj jordvold, og uden for denne en ca. 15 m bred vandfyldt dam. Volden og dammen ligger parallelt med den søndre voldgrav. Uden om vold- graven og det ovennævnte anlæg er i nord, vest og syd en ca. 6 - 12 m bred og indtil ca. 3 m høj jordvold, der i nord er ca. 200 m lang, i vest ca. 225 m og i syd ca. 90 m. Over den østre voldgrav er en bro. Voldstedet benyttes iøvrigt som gårdsplads og park. Grænsen for det fredede areal går i nord, vest og syd langs den ydre fod af ydervolden og i øst langs voldgravens ydre overkant, og iøvrigt langs en linie, der i forlængelse af voldgravens ydre overkant forbinder ydervoldens østlige afslutninger i nord og syd. De eksisterende bygninger samt broen over den østre grav berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprens- ning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan anvendes som gårdsplads og park i samme omfang som hidtil. Det er tilladt at fjerne bestående beplantning, men på voldene må stød og rødder ikke optages, og her må genplantning eller udvidelse af beplantning ikke finde sted uden rigs- antikvarens tilladelse.
Undersøgelsehistorie  (7)
1974 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en firesidet borgbanke, der i øst måler ca. 195 - 200 m, i syd ca. 80 m, i vest ca. 140 - 150 m og i nord ca. 120 - 130 m. Omtrent midt på banken ligger Nørre Vosborgs bygninger, der er fredet i klasse A i henhold til bygningsfredningsloven. Bygningerne er omgivet af en ca. 15 m bred og ca. 5 - 8 m høj firesidet jordvold, der mangler på den sydlige del af østsiden. Volden måler udvendigt ca. 70 m i syd, ca. 80 m i vest, ca. 60 m i nord og ca. 35 m i øst. Borgbanken er omgivet af en fra ca. 5 - 13 m bred vandfyldt grav. Ca. 12 m syd for den søndre grav ligger en ca. 5 - 7 m bred og ca. 1,5 - 2 m høj jordvold, og uden for denne en ca. 15 m bred vandfyldt dam. Volden og dammen ligger parallelt med den søndre voldgrav. Uden om voldgraven og det ovennævnte anlæg er i nord, vest og syd en ca. 6 - 12 m bred og indtil ca. 3 m høj jordvold, der i nord er ca. 200 m lang, i vest ca. 225 m og i syd ca. 90 m. Over den østre voldgrav er en bro. Voldstedet benyttes iøvrigt som gårdsplads og park. Grænsen for det fredede areal går i nord, vest og syd langs den ydre fod af ydervolden og i øst langs voldgravens ydre overkant, og iøvrigt langs en linie, der i forlængelse af voldgravens ydre overkant forbinder ydervoldens østlige afslutninger i nord og syd. De eksisterende bygninger samt broen over den østre grav berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet kan anvendes som gårdsplads og park i samme omfang som hidtil. Det er tilladt at fjerne bestående beplantning, men på voldene må stød og rødder ikke optages, og her må genplantning eller udvidelse af beplantning ikke finde sted uden rigsantikvarens tilladelse.

2004 Planlagt rør-,kabelføring
Journal nr.: RIM 9654
Ringkøbing Museum
Koordinering af arkæologiske undersøgelser i forbindelse med nedlægning af rør og ledninger på borgbanken.

2005 Museal udgravning
Journal nr.: RIM 9654
Ringkøbing Museum
I forbindelse med restaureringsarbejderne på herregården Nørre Vosborg blev der nedlagt nye spildevandsledninger og omfangsdræn omkring såvel borggården som avlsgårdens bygninger. Ringkøbing Museum fulgte arbejdet. På borgbanken blev der registreret rester af den oprindelige kørevej mellem voldgraven og borggården. En teglstensbelægning ved nordlængens nordvesthjørne kan være fundament fra en bageovn, og en række ret store sten i haven mod nord kan være et fundament til en let bygning, måske et drivhus. De registrerede anlæg dateres til perioden 1550-1850.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)