Sønderskovgårds Voldsted
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190302-107

Fredningsnr.
350739

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1400 - 1660 e.Kr.)
Renæssancebygning fra omkr. 1620 bygget af Thomas Juel. Forud for renæssancehuset lå et ældre (nedbrændt) herregårdshus på voldbanken.

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1400 - 1660 e.Kr.)

Bygning, Nyere tid (dateret 1661 - 2012 e.Kr.)
Renæssancebygning fra omkr. 1620 bygget af Thomas Juel.

Gårdsplads, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)
Stenbrolagt gårdsplads; renæssance.

Fredningstekst
SØNDERSKOVGÅRDS VOLDSTED Voldstedet består af en rektangulær borgplads, der i øst-vest måler ca. 50 meter og nord-syd ca. 41 meter. Den er omgivet af ca. 10 meter brede vandfyldte grave. Dens topflade ligger 2,5 til 3 meter over gra- venes vandspejl. På begge sider af gravene er der kampestenssætninger. På borgpladsen ligger den fredede hovedbygning. Midt for den nordlige voldgrav er opført en ca. 4 m bred muret kampestensdæmning, medens der over den sydlige grav er en 3 m bred træbro med kampestensbrohoved. Voldstedet er delvis bevokset med træer. Fredningen omfatter borgpladsen, voldgravene og disses ydre skråninger, et areal der i øst-vest måler ca. 81 meter og i nord-syd ca. 71 meter. Der er vedlagt kort, 1:400. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (8)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en rektangulær borgplads, der i øst-vest måler ca. 50 meter og nord-syd ca. 41 meter. Den er omgivet af ca. 10 meter brede vandfyldte grave. Dens topflade ligger 2,5 til 3 meter over gravenes vandspejl. På begge sider af gravene er der kampestenssætninger. På borgpladsen ligger den fredede hovedbygning. Midt for den nordlige voldgrav er opført en ca. 4 m. bred muret kampestensdæmning, medens der over den sydlige grav er en 3 m. bred træbro med kampestensbrohoved. Voldstedet er delvis bevokset med træer. Fredningen omfatter borgpladsen, voldgravene og disses ydre skråninger, et areal der i øst-vest måler ca. 81 meter og i nord-syd ca. 71 meter. Der er vedlagt kort, 1:400. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke.

1987 Museal udgravning
Journal nr.: HBV 168
Museet på Sønderskov
I forb. m. restaurering blev der i sommeren 1987 foretaget en del gravearbejder, som blev gennemført ved arkæologiske udgravninger af HBV. Gravearbejderne skete i forb. m. kloakering, nedlæggelse af tagrendedræn og andre nyinstallationer på selve voldstedet. Herved fandtes et stort genstandsmateriale fra 14-1500 tallets Sønderskov. Endvidere blev der gjort iagttagelser ang. voldbankens opbygning. 24 havevaser gav vidnesbyrd om 1700-tallets barokhave ved Sønderskov; "den franske have". Jvf. desuden Mark og Montre, 1988, "Barokke havevaser fra 1700-tallets Sønderskov". Diverse korrespondance, udgravningsmateriale, avisudklip, fotos, skitse-, plan-og oversigtstegninger vedlagt sagen.

1987 Museal restaurering
Journal nr.: HBV 168
Museet på Sønderskov
I forb. m. restaurering blev der i sommeren 1987 foretaget en del gravearbejder, som blev gennemført ved arkæologiske udgravninger af HBV. Gravearbejderne skete i forb. m. kloakering, nedlæggelse af tagrendedræn og andre nyinstallationer på selve voldstedet. Herved fandtes et stort genstandsmateriale fra 14-1500 tallets Sønderskov. Endvidere blev der gjort iagttagelser ang. voldbankens opbygning. 24 havevaser gav vidnesbyrd om 1700-tallets barokhave ved Sønderskov; "den franske have". Jvf. desuden Mark og Montre, 1988, "Barokke havevaser fra 1700-tallets Sønderskov". Diverse korrespondance, udgravningsmateriale, avisudklip, fotos, skitse-, plan-og oversigtstegninger vedlagt sagen.

1988 Museal udgravning
Journal nr.: HBV 206
Museet på Sønderskov
Partiel afdækning af en mønsterlagt stenbrolægning ved Sønderskov hovedgård. Undersøgelsen blev udført i forb. m. en en igangværende restaurering af Sønderskovs bygninger og forud for en fremtidig istandsættelse af voldstedet og haveanlægget. Indenfor undersøgelsesarealet kunne iagttages en ret velbevaret stenbrolægning, som overlejrede fyldlag og brandtomtlag med senmiddelalderlige kulturlag. Stenbrolægningen kunne henføres til renæssanceanlægget, med mindre den kunne være et resultat af en yngre omlægning, dette syntes dog ikke at have været tilfældet. Diverse korrespondance, udgravningsmateriale, fundberetning, fotos, skitse-, plan- og oversigtstegninger vedlagt sagen.

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1585
Esbjerg Museum

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: HBV 223
Museet på Sønderskov
I forb. m. istandsættelse af voldgrav og stensat havebro fremkom kraftige egepæle, egeplanker og en udhulet egestamme, liggende fra voldgravens bund og videre mod syd. Ved istandsættelse af den sydlige stenvange til havebroen fremkom 2 kraftige, tilhuggede egepæle, tilhuggede planker og ind i terrænet mod syd en kraftig, tilhugget og udhulet stamme. Anlægget blev yderligere frilagt i forb. m. renoveringen af voldgravens stenbrinke. Museet [HBV] har foretaget en partiel udgravning og optaget emner til vedbestemmelse, dendrokronologisk datering samt konservering til udstillingsformål. Avisudklip vedlagt sagen.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)