Ravning Enge broen

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170601-325

Fredningsnr.
310927

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Vikingetid (dateret 900 - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Ladegård og Søgård = Søgård Vikingetidsbro i Ravning Enge. De under nuværende jordoverflade eksisterende levn af vikingetidsbrokonstruk- tion i Ravning Enge må ikke beskadiges, ændres eller på nogen anden måde for- styrres. Det fredede areal, der benyttes som fiskedambrug, strækker sig i en 10 me- ter bred bræmme fra nord til syd gennem de på denne ejendom beliggende dam- me og dæmninger. Det fredede areal må fortsat benyttes som fiskedambrug, for- udsat der ikke iværksættes foranstaltninger, som kan medføre, at mindesmær- ket berøres. Til matr.nr. 1d af Ladegård og Søgård: Det fredede areal, der er under landbrugsmæssig dyrkning, strækker sig i en 10 m bred bræmme fra nord til syd midt gennem marken. Det fredede areal må dyrkes på samme måde som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløs- nere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning, f.eks. dybdepløj- ning. Til matr.nr.4a og 15a af Ravning by: Det fredede areal der er under landbrugsdyrkning, omfatter en ca. 7 meter bred bræmme langs vestskellet til matr.nr. 1a af Ladegård og Søgård, Nørup sogn. Det fredede areal må dyrkes på samme måde som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jord- bearbejdning, f.eks. dybdepløjning. Til matr.nr.1a af Ladegård og Søgård: Det fredede areal, der er under landbrugsmæssig dyrkning, omfatter en 3 meter bred bræmme langs østskellet til matr.nr. 15a og 4a af Ravning by, Bredsten sogn. Det fredede areal må dyrkes på samme måde som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning f.eks. dybdepløjning.
Undersøgelsehistorie

1972 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vikingetids træbro.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2009 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning og rekonstruktion på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Udsigt over Vejle å en våd decemberdag fra gangbroen over Vejle å - set mod øst
Udsigt over Vejle å en våd decemberdag fra gangbroen over Vejle å - set mod vest
Rekonstruktion ved broens sydende
Skilt ved broens sydende
Sydlig del af broen midtvejs mellem sydlig afslutning og Vejle å, set fra N
Sydlig del af broen midtvejs mellem sydlig afslutning og Vejle å, set fra S
Den sydlige del af broen set fra gangbroen over Vejle å (set fra nord)
Den nordlige del af broen set fra gangbroen over Vejle å (set fra syd)
Rekonstruktionen ved den nordlige ende af broen set fra NV
Skilt ved den nordlige ende af broen
Broen set fra nord
Broen og den nordlige rekonstruktion set fra N
Skilte ved fortidsminde
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje