Fortun Fort
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Lyngby-Taarbæk

Sted- og lokalitetsnr.
020307-209

Fredningsnr.
3030114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1893 - 1893 e.Kr.)

Fredningstekst
Fortunfort Det beskyttede anlæg er et trekantet fæstningsanlæg. Det fremstår med næsten intakt fortlegeme, intakt gravkaponiere, intakt tør fortgrav og delvis intakt glacis, der er bebygget. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Fortlegemet består af en kasematbygning og en foranliggende jordkappe. Kasematbygningen er et betonbygningsværk i halvanden etager uden bevarede tårnkonstruktioner. Bygningens panserport, -døre og -skodder er bevaret. Omkring jordkappen løber en betonmur med fragmentarisk bevaret stormgitter. Det vestlige hjørne er dækket af en jordrampe, der går fra faceglaciset op på jordkappen. Denne rampe er ikke omfattet af anlæggets beskyttelse. Stensprængkappen i jordkappen foran kasematbygningen er helt eller delvist fjernet. Den tørre grav er intakt, men delvis fyldt op i den sydvestlige del af den vestlige facegrav af ovennævnte rampe. Gravkaponieren er et betonbygningsværk i en etage, der ligger intakt i yderskråningen af fortgraven i dennes toppunkt. Bygningens panserdør og -skodder er bevaret. Delvist oven på kaponierens stensprængkappe og delvist oven på kaponieren er opført en villa. Glaciset er for størstedelen udmatrikuleret til villagrunde. Det vestre faceglacis er ved det sydvestlige hjørne i forbindelse med den ovennævnte rampe gennembrudt af en ny indkørsel fra Dyrehavegårdsvej. I den østlige ende af strubeglaciset er der etableret sti¬forbindelse til Dyrehaven, der grænser umiddelbart op til den østlige spids, der dannes af strubeglaciset og nordre faceglacis. Fortets kikkertstation er delvis bevaret, idet betonunderdelen ligger nord for nordre faceglacis på en del af vejarealet på matr. 153-a Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby. På det sydøstlige strubeglacis ligger fortets vagtbygning bevaret.
Undersøgelsehistorie  (3)
2005 Museal udgravning
Journal nr.: TAK 1295
Kroppedal Museum, Arkæologi
Tømning af fortets diamantgrave foretaget med rendegraver. Herved fremkom i den askeblandede fyldjord store mængder mørtel og betonbrokker, desuden mørtelspande og lignende byggeaffald -alt forholdsvist nyt. Gravene tømtes til et niveau 25 cm under de velbevarede betonvanger, hvorefter 25 cm grus kunne påfyldes.

2005 Museal besigtigelse
Journal nr.: TAK 1295
Kroppedal Museum, Arkæologi
Ved en sondering ud for sydfacaden af Fortun Fort bekræftedes den nærmere beliggenhed og udformning af den betonstøbte kant, som afgrænser de tildækkede diamantgrave foran fortets to kaponiere.

2005 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: TAK 1295
Kroppedal Museum, Arkæologi
Lyngby-Tårbæk Kommune anmoder har bedt Kroppedal, Afd. f. Arkæologi om at foretage en arkæologisk undersøgelse af de tilfyldte diamantgrave på Fortun Fort. Undersøgelsen skal klarlægge konstruktion og forløb af de to diamantgrave foran kasematbygningen. Det er hensigten, at oplysningerne fra undersøgelsen skal indgå i den fremtidige regulering af området, således at diamantgravene kan markeres eller blotlægges og dermed erkendes i fremtiden.

Litteraturhenvisninger  (0)