Gladsaxe Fort

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gladsaxe

Sted- og lokalitetsnr.
020303-69

Fredningsnr.
302931

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1892 - 1920 e.Kr.)
Opført 1892-93, nedlagt 1920
Fredningstekst

Gladsaxefort Det beskyttede anlæg er et trekantet fæstningsanlæg. Det fremstår med næsten intakt fortlegeme, intakt gravkaponiere, delvis intakt glacis og delvis intakt tør fortgrav. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Fortlegemet består af en kasematbygning og en foranliggende jordkappe. Kasematbygningen er et betonbygningsværk i to etager uden bevarede tårnkonstruktioner. Bygningens panserport, -døre og -skodder er bevaret. Endvidere er jernlemmene foran skydeskårene bevaret. Omkring jordkappe løber en betonmur uden bevaret stormgitteret. I den østlige del er de østligste ca. 6 m af jordkappen og den omkransende betonmur fjernet; og i den vestlige del er ca. 3 m fjernet. Gravkaponieren er et betonbygningsværk i en etage, der ligger i yderskråningen af graven i dennes toppunkt. Oven på kaponierens stensprængkappe og delvist oven på kaponieren ligger et stykke af ringmotorvejen. Bygningens panserdør og -skodder er bevaret. Faceglaciset er delvist intakt på den vestre face, mens det på den østre face er delvist overbygget af ringmotorvejen; desuden er østre faceglacis fjernet øst for skellet til Hillerødmotorvejen. Af strubeglaciset er kun bevaret den del, der ligger mellem tilkørselsvejen og skellet til Hillerødmotorvejen. I den sydlige ende af vestre faceglacis er betondelen af fortets projektørremise med tilhørende benzinrum bevaret. Den tørrede grav er bevaret indtil skellet til Hillerødmotorvejen. Kikkertstationen ligger næsten helt jorddækket i det vestre faceglacis sydvestlige del. Den må formodes at være nærlig intakt. Boligen for forsvarets tilsynsførende er nedrevet. Den lå øst for tilkørselsvejen og eventuelt bevarede dele af fundamenter er jorddækkede.
Undersøgelsehistorie

2006 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Gladsaxefort er et trekantet fæstningsanlæg. Det fremstår i sin ydre form med næsten intakt fortlegeme og gravkaponiere samt delvis intakt grav og glacis. Det beskyttede anlæg omfatter fortlegemet med kasematbygning og foranliggende jordkappe med støttemur. Endvidere fortgraven med gravkaponiere indbygget i gravens yderskråning. Hertil det delvis bevarede faceglacis med projektørremise, brændstofrum og kikkertstation, sidstnævnte næsten jorddækket. Yderligere det delvis bevarede strubeglacis. For de beskyttede anlæg gælder, at de hverken må ændres i konstruktion eller udseende.