Høilyngen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-1

Fredningsnr.
523634

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Jernalder (dateret 175 - 374 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 - 6401 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Gamleborg (del af Gamleborg). Den mig tilhørende del af et aflangt klippedrag, hvis 600 fod lang og 250 fod brede overflade omgives af en jordvold, undtagen på et stykke ved den sydlige side, hvor klippens affald er højt og stejlt. I det sydvestlige hjørne (som tilhører naboen og vil blive fredet af ham) findes en ind- kørsel gennem volden til borgpladsen. Langs den sydvestlige side strækker sig udenfor volden en afsats foroven på bak- keskråningen. Fredningen omfatter hele det mig tilhørende stykke af borg- pladsen til dets fodlinie, altså bakkens skråninger og klip- peaffald til alle sider i fuld højde. Vandet i dammen må ikke afledes. NMI: Voldstedet Gamleborg. Som deklarationen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1824 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gamleborg" er Navnet paa en Voldplads eller Borgplads ude i Høilyngen. Denne Borgplads er anlagt oppe paa en ca. 67 Fod høi Klippeknude. Langs med denne Klippeknudes øverste Kant ses endnu betydelige Levninger af en Ringmur eller Vold. Indenfor Volden ses enkelte Steder en Fordybning, som synes at hidrøre fra en fordum bedækket Gang. Til Fundamenter af Bygninger ses intet Spor. I Aaret 1824 besøgte Christian VIII som Kronprins Øen Bornholm og var bl.andre Steder ogsaa oppe paa denne gamle Borgplads, hvor han lod Volden gjennemgrave paa forskjellige Steder, hvorved det viste sig, at den, som før bemærket, kun bestaar af Kampesten og Jord. Ogsaa indenfor Volden blev der gravet hist og her, men uden videre Resultat. Det hedder imidlertid, at der fandtes "enkelte Skaar af Lerkar, brændte Ben og Kul", hvilket snarest ser ud som Indholdet af en Brandplet. Den Tanke er derfor faldet mig ind, at Klippeknudens Overflade kan være en Brandpletsplads, indhegnet af en gammel Jordvold. (Omkring den store Baunebakke i Aaker Sogn er der ogsaa Levninger af en gammel Vold af Stene og Jord - og her er der netop en stor Brandpletsplads. Den af Volden indhegnede Plads har en Længde af noget over 600 Fod og en Bredde af ca 250 Fod. I Sydvest-Hjørnet ses tilsyneladende Spor af en Opkjørsel. Ved den i Christian d Ottendes Nærværelse foretagne Gravning paa Borgen fandtes ogsaa "en tveægget Jernodde" flere Fod dybt i Jorden (findes nu i Museet) I den Beretning, som H.Kongl. Høihed Kronprins Christian (Chr. VIII) lod tilstille Commisionen for Oldsagernes Opbevaring (i Aaret 1824) hedder det, at Borgpladsen ligger i Bodilsker Sogn. dette maa bero paa en Feiltagelse idet den ligger helt inde i Ibsker Sogn, men nær ved Sognegrænsen mellem Ibsker og Bodilsker.

1899 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1948 Museal udgravning
Journal nr.: 207/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af tilflugtsborg fra jernalderen.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Gamleborg" i Paradisbakkerne. Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Ikke nyopmålt ved berejsning. Målene i rubrik er skønnet ud fra 4 cm-kortet og kan korrigeres ud fra den opmålingsplan, som ér lavet (af 5.kontor) og som ses gengivet bl.a. på oplysningstavlerne ved voldstedet, med uden angivelse (?) af målestok eller ækvidistance. ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanlig tydeligt og smukt beliggende voldsted, der er glimrende forklaret ved oplysende skiltning. Et af Danmarks få eksempler på jernalder-tilflugtsborge.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)