Ørum Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110115-2

Fredningsnr.
140234

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Ørum voldsted. Det er beliggende i den flade eng, i den stumpe vinkel, som dannes af landevejen og Hvidbjeg Å. Begge bogbanker er fredet i ca. 2 meters afstand fra bankernes fod ligesom den adskillende grav og dæmningen, der forbinder bankerne. Det fredede areal måler ca. 80 m i nord-syd og ca. 54 m i øst- vest. Dette mindesmærke må således ikke fjernes eller beskadiges ved gravning, pløjning, bort- eller tilførsel af fyld, sten, jord, affald m.m. eller på nogen anden måde forstyrres. Beplantning må ikke finde sted. Derimod er lyngslet og græs- ning tilladt.
Undersøgelsehistorie  (4)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ørum Borgplads. se Tegning. Den ligger paa fladt, tidt [?] Terrain; Gravene ubestemmelige; Stene paa 1 1/2-2 Fods Tværmaal ligge som et Bolværk nedad mod Vandet flere Steder. I den nordvestlige Ende en firkantet Plads (Taarn?).

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelalderligt Voldsted. To aflange Banker, begge vendende i SV-NØ og liggende SV-NØ for hinanden, skilte ved en 6 m. br. Grav (ved Midten forbundne ved en smal, moderne Overgang). Den nv. Banke er 47 m. l., 35 m. br., 1.5 m. h. Overfladen er noget uregelmæssig, højest mod NØ; Siderne staa ret bratte. Mod SV løber en smal Overgang ud til den nære Landevej (moderne?). Medens denne Banke er nærmest firkantet, er Omridset af den sø. Banke mere afrundet; den er 48-51 m. i Tværm., 2.4 m. h. Dens Sider ere mere udflydende. Mod SØ. flyder Aaen forbi den, og her ses Toppen af en svær, gammel Egepæl. Mod V. er bygget et Kvægskur (forfaldent). - Voldstedet ligger græsgroet i Eng. I Archivet to Blade Tegninger, hørende til E. 1877; her tales om et stensat 'Bolværk ned mod Vandet' og om et firkantet Taarnfundament (?) mod NV.

1943 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. To græsklædte banker i afgræsset enareal. Her lå Ørum Slot.

Litteraturhenvisninger  (0)