Hjertbjerg Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110207-9

Fredningsnr.
10044

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Overvågningsanlæg, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nørtorp Sædegaards Parceller Tingl.: 1/8 1872, Geodætisk Institut. Hele højen. Høj, "Hjertebjerg Høj". Besat omåde. Højen iagttaget i af- stand; den ligger i befæstet anlæg, og værnemagten har op- ført et større stillads (Pejlestation el. l.) på den. GI-sten på toppen. Højen besigtiget april 1959 af dr. M.: Højen synes ubeskadiget, bortset fra lille skår i østsiden. Beplantet med fyr i ny plantage. NMI: 1959: Kunne ikke komme til den p.gr.af militært områ- de. Synes ubeskadiget undt. lille skår i østsi- den.
Undersøgelsehistorie  (11)
1872 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hjertbjerg Höi", velbevaret og rund, 66 Fod i Tværmaal, 12 Fod höi Den ligger paa et Høidedrag. Bevoksning: 1991: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj . overpløjet, kun svag Forhøjning. Bevoksning: 1991: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hjertebjerg Høj, ca. 2,3 x 18 M. Fod rundt om afgravet. Fredlyst af Generalstaben, hvis svære Mærkesten staar i Toppen. Græsgroet. Bevoksning: 1991: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, i besat Omraade, iagttaget i Afstand, den ligger i befæstet Anlæg, og Værnemagten har opført et større Stillads (Pejlestation eller lignende) paa den. "Hjertebjerg Høj". Fredl af Generalstaben 1/8 1872.

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 340/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pejlestation.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tysk militær, restaureret 1949-50.

1959 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beset 9/4 59, men kunne ikke komme til den p. g. af militært Omraade. Synes ubeskadiget undt. lille Skår i Østsiden.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj kaldet "Hjertebjerg Høj". Fremtræder nu - efter restaurering i 1949 - 50 - ubeskediget, omend stadig med synlige spor efter afgravning i S-fod. På toppen G.I. - sten fra 1872. Ca. 20 m N for højen står en ca 60 m høj gittermast fastholdt af sikringsbarduner mod V, NØ og SØ. Den beton-ankerblok, der holder den sydøstlige badun, ligger i ager 12 - 15 SØ for højfod. 2 mindre bygninger hørende til Telecom-masten tekniske installation, ligger hhv. 30 m V og 20 m VNV for højen. Området er indhegnet med trådnet og uden offentlig adgang. Bevoksning: 1991: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger bag indhegning, hvor der er opstillet tre antennemaster. Ingen adgang bag hegnet.

Litteraturhenvisninger  (0)