Brunhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110208-4

Fredningsnr.
120534

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 14 m, ødelagt med bred gennemgravning i Ø-V, afgrav- ninger på alle sider, kaldet "Brunhøj". Lyngklædt i plantage. Tinglysning af tidligere C-høj: ****************************** Høj, "Brunhøj". 2 m høj, diam. 11 x 12,5 m. Gammel afgravning Ø-V gennem højtop, ca. 2,5 m bred og 1 m dyb.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brunhöi", omtrent 8 Fod höi og 50 Fods Tværmaal i Øst - Vest. Eieren, som var ifærd med at kjöre Høien bort, havde i dens østlige Side fundet en Mængde Lerkar med brændte Ben staaende i smaa Kister af den paa Egnen almindelig forekommende Kalksten; Kisterne dannede af flade Stene ved Siderne, som Bundsten og som Dæksten. To Beennaale vare stukne ned i et af Karrene; i et andet fandtes en Broncekniv og en Broncesyl. Ved at se efter i Jorden i Høiens Side fandt Professor J. M. Petersen en Bronce-Pincette. En Stenøxe uden Skafthul var efter Mandens Sigende bleven fundet i en forøvrigt tom lille Gravkiste i den nordlige Del af Høien. I Høiens Midte havde Eieren udgravet en Kiste af større Stene, Længderetning Øst - Vest, hvori et Skelet med Hovedet i Vest og Armene lige udstrakte. Skelettet var atter nedgravet, og en af os næste Dag foretagen Undersøgelse for at finde det var forgjæves. Oldsagerne bleve kjöbte til Museet (B ). J. M. Petersens Tegning af Gravkamret vedlagt.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - stærkt ødelagt; bred Gennemgravning i V-Ø; store Afgravninger paa alle Sider. Højde 2 Met., Tværm. 14 Met. - "Brunhøj". - Herfra Mus. B 1446-49. Paa Markerne omkring Højene 2-5 opsamles en Del Flintaffald, Flækker o. lign.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 14 m, ødelagt med bred Gennemgravning i Ø - V, Afgravninger paa alle Sider. "Brunhøj". Lyngklædt i Plantage.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget ujævn form. Bevokset med fyr og hyld.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i agrr, delvis bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)