Frennegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-82

Fredningsnr.
523618

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 5236-16, 18, 17. Ejerlav: Ibsker Tingl.: 26/7 1895, propr. Anker Georg Anton Koefoed. Diplom Afmærkn.: 3 MS a) Granitkulle, ca. 4,4 m lang i N-S, med 20-30 skålforme- de fordybninger, omkring kullen en noget beskadiget ring af rullesten, ringen er 7 m i tværmål. b) Tæt nord for foregående : en tresidet bautasten, 1,30 m høj, omgivet af en stenring, der er 8 m i tværmål. c) Tæt nord for foregående: en granitkulle med een stor og flere mindre skålformede fordybninger. Granitkullen er omgivet af en stenring, der er ca. 10 m i tværmål.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En enlig Bautasten oppe paa Bakken nordvestlig fra Frennegaard. Der er gjentagne Gange set sort Muld og desl. paa dette Sted, men om det er Brandpletter vides ikke endnu. Bevoksning: 1986: Løvkrat

1894 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
a. Granitkulle, ca. 4,4 m lang i N-S, med 20-30 skålformede fordybninger [sbnr. 249], omkring kullen en noget beskadiget ring af rullesten, ringen er 7 m i tværmål. b. Tæt nord for foregående: en tresidet bautasten [sbnr. 82], 1,30 m høj, omgivet af en stenring, der er 8 m i tværmål. c. Tæt nord for foregående: en granitkulle med een stor og flere mindre skålformede fordybninger. Granitkullen er omgivet af en stenring, der er ca. 10 m i tværmål.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
5236-18a: Tvedelt granitkulle ca. 4 x 2 m, hæver sig ca. ½ m over det let skrånende terræn. På den sydlige del ses 14-16 skåltegn, hvoraf de 2 udgør et sammenhængende par. På den nordlige del muligvis 1-2 skåltegn. Den omgivende stenring kan erkendes som en del af et cirkelslag Nø for kullen, sat af aflange tilsyneladende kantrejste men næsten jorddækkede sten. Resten synes helt jorddækkede (eller fjernet?) 0,5 x 7 x 7 m. 1 årig spredt fyrreplantning på klippeløkken. Et enkelt træ står inden for stenringen. Ejeren oplyste, at han havde plantet bjergfyrerne og nogle rosersidste år, og at han ikke var opmærksom på naturfredningslovens § 53 og dens bestemmelser vedr. beplantning. Han oplyste, at han agter at indgive ansøgning om dispensation herfra, så han kan beholde sin beplantning. Jeg overlod ham et eksemplar af særtrykket af naturfredningslovens §§ vedr. fredede fortidsminder. 5236-18 ligger så langt fra alfarvej, at tilplantningen vil være uden betydning for besøg på stedet. I mod dispensation taler dog, at bjergfyr er miljøfremmed på de bornholmske klippeløkker og derfor nødig bør vinde større indpas. 5236-18b: Bautasten i samme lille klippeløkke som 5336-18 a og c og stående mellem disse. 1,5 x 0,8 x 0,6 m § 53: Der er plantet bjergfyr og roser (i 1985) på løkken mindre end 10 m fra stenen. Se iøvrigt skema vedr. 5236-18a 5236-18c: Grundfjeldskulle med rundet top, hvorpå ses 1 står skålformet fordybning 17 cm i diameter og ihvertfald 4 mindre. Stenen er dog stærkt begroet med lav og mos, som kan skjule flere skåltegn. Den omgivende ring af afrundede rullesten kan kun erkendes i Ø og N. Iøvrigt dækkes den af tæt, lavt brombær -og slåenkrat samt af spredte større marksten henlagt for adskillige år siden. Ringens mål er derfor overført fra fredningstekst. 1 x 10 m. § 53: se skema vedr. 5236-18 a Bevoksning: 1986: Løvkrat

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ved besigtigelsen konstateredes monumenterne i meget dårlig stand og stærkt overgroet med træer og krat. Den af Albrectsen registrerede stencirkel på den sydvestlige granitflade med skåltegn [sbnr, 249], var næsten forsvundet sammen med de øvrige stenringe om henh. bautastenen og en "granitkulle" N for bautastenen. Sidstnævnte skålsten fandtes ikke i april 2008. Henover toppen af den stående bautasten, ca. 1,3 m høj, hvilede en tyk gren fra et træ. Knap en meter syd for bautastenen lå en sten, ca. 1 x 0,7 m stor, sandsynligvis en liggende bautasten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi