Foldhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110303-25

Fredningsnr.
13044

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1304-4, 5. Tingl.: 10/9 1912, propr. Jens Harkjær, Store Todbøl. Diplom Jorddækket gravkammer, 2,35 m langt i Ø-V, 0,70-0,80 m bredt, 0,90 m højt. Sat af 7 bæresten og 3 dæksten, to af dækste- nene synlige i jordoverfladen. 1,80 m jord udenom medindbe- fattet. Fortidsmindet aflyst 30/12-1998 for samme dato at blive noteret med ændret beskrivelse: ************************************************************* Høj, ca. 1,5 m høj og 23,5 m N-S, 20 m Ø-V. I nordlige højfod en mulig randsten. Rester af tre stenkister. Højen er ujævn på grund af tidligere afpløjning. Højen er højest i et ca. 6 m bredt bælte N-S hen over højen; højsiden vest herfor er lavere end den tilsvarende østlige side. I højens sydlige del, ca. 6 m syd for højcentrum er en delvist jorddækket stenkiste, 0,7-0,8 x 2,35 m. Kisten er orienteret Ø-V og sat af syv bæresten og tre dæksten. To af dækstenene er synlige i højoverfladen. I højens nordvestlige del, ca. 7 m fra højcentrum er en åben kiste, ca. 0,45 x 1,9 m i indvendigt mål. Kisten er orienteret N-S og sat af tre sidesten mod øst, to sidesten mod vest og en gavlsten i hver ende. I højens nord-øst--lige del, ca. 3 m fra højcentrum ses en væltet dæksten og en formodet dæksten i højoverfladen.
Undersøgelsehistorie  (15)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 19-21] Foldhöie; den østligste, No 19, er overpløiet, men viser sig tydelig i Terrainet. No 20 er ligeledes overpløiet men endnu ret anselig. No 21 er 84 Fod i Tværmaal, omtr. 20 Fod høi og har endnu enkelte Randstene. I Toppen er et stort Hul, hvori i 11-12 Fods Dybde sees Sidestenene af en 6 Fod lang Stenkiste i Retning Vest - Øst. Den nordlige Side af Høien er bortgravet. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, overpløjet Høj, 1,6 M. h., 18-20 M. br.; 3-4 M. indenfor søndre Fod ses 2 af de 3 tilstedeværende Dæksten over et svært Stenkammer, medens den tredje dækkes af et tyndt Jordlag. Nu utilgængeligt, vel oplyst af Lærer Rose, se Arkivet; Herfra Dolk m. m. B. 4308-9. Kamret indeholdt opr. næsten ingen Jord. Fredlystes 23/7 1912 af Proprietær Jens Harkjær, St. Todbøl. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jorddækket Gravkammer, 2,35 m l. i Ø-V, 0,70-0,80 m br., 0,90 m højt. Sat af 7 Bæresten og 3 Dæksten, to af Dækstenene synlige i Jordoverfladen. 1,80 m Jord udenom medindbefattet. FM 1912.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stengrav. Selve gravkammeret som tidligere beskrivelse. Bestemmelsen om de 1,8 m. er muligvis ikke overholdt, jvf. skitse. Ordlyden i fredningsteksten er lidt uklar. Skal der friholdes 1,8 m. i alle retninger ? Bevoksning: 1982: Græs

1989 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 2729
Museum Thy
Ved pløjning fremkom to stenkister.

1990 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.2509/90
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2729
Museum Thy

1991 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2729
Museum Thy
Undersøgelse af den ene stenkiste; heri fandtes tandemalje 30 cm fra kistens sydenden, rester af ubrændt knogle, en ildsten, spor af en beholder (pose, æske ?) af organisk materiale og muligvis skår fra en lille kop. De to stenkister skal blive liggende i højen, som skal fredes i sin helhed. Antagelig er centralgraven urørt.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7691/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1996 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Oplysningerne om denne lokalitet stammer bl.a. fra Nationalmuseets sognebeskrivelse. Der er endnu ikke foretaget endelig kortkorrektur eller opfølgning i de øvrige arkiver.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er en højdtomt med to synlige grave.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)