Vesterø

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100503-57

Fredningsnr.
08191

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Saltudvinding, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Saltkogeri "Kpt. Mathiesen" Anlæg bestående af tre dele: En nærmest vinkelformet højning, der måler ca. 50 x 40 m. største udstrækning i N/S. Mod N er toppen af højningen ca. 0,9 m. over det omgivne terræn, overfladen er her meget ujævn. På højningens S-lige del ses 6 parallelle stenrækker. Ø for højningen umiddelbart ud for stenrækkerne et rektangulært anlæg ca. 42 x 24 m. bredest i Ø/V, omgivet af en 0,4 m. høj jordvold. Umiddelbart S for højningen og en mindre vandfyldt dam. Anlægget er græsbevokset i udyrket areal. Det fredede areals udstrækning og afgrænsning fremgår af ved- lagte opmåling. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Græsning er tilladt i samme omfang som hidtil. På vedlagte tinglysningsrids er vist beliggenhed og udstrækning af saltkogeri på matr.nr. 18a Vesterø By, Vesterø.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra V
Oversigt set fra NV
Oversigt set fra NØ
Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra SV