Gl. Wiffertsholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120311-117

Fredningsnr.
151474

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave ved Gl. Wiffertsholm. De nu udtørrede voldgrave omgiver den rektangulære borgbanke, der i længderetningen er orienteret sydøst-nordvest. De nordvestre og sydøstre grave er ca. 130 m lange og henholdsvis 20 m og 33 m brede, de nordøstre og sydvestre grave er ca. 142 m lange og henholdsvis 35 m og 10 m brede. Ca. 46 m fra det sydøstlige hjørne er den sydøstre grav afbrudt af en 7 m bred dæmning med indkørsel. I det vestlige hjørne af den syd- vestre grav er et 2 m bredt, nu tørlagt udløb. I den nordvestre gravs bund er der langs yderskråningen gravet en ca. 2 m bred grøft, hvis udgravede jord ligger som en dæmning langs grøf- tens inderside. Grøften har indløb nær det vestlige hjørne og udløb i Wiffertsholm Å, som kanaliseret gennemstrømmer midten af den nordøstre grav, hvorover der er ført en 8 m bred, muret bro. Gravenes skråninger er ca. 2 m høje, i det nordlige hjørne er skråningerne dog stærkt udviskede. Der er spor af kampestenssætninger langs borgbankens kanter. Voldgravenes kan- ter er bevoksede med træer, den sydvestre grav ligger i skov. Fredningsgrænsen forløber langs voldgavens øvre kanter. De bevarede stensætninger omfattes af fredningen, men ikke vejdæmninger og bro. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Tørre grave omkring borgbanke.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Viffertsholm Voldsted.

Litteraturhenvisninger  (0)