Flynder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180703-200

Fredningsnr.
200260

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave ved Bækmark Bækmark hovedgård, matr.nr.1a (østlige del af voldgrav): Omkring den formentlig oprindelig firesidede borgbanke, der i nord-syd måler ca. 100-110 m, er bevaret dele af ca. 9 - 13 m brede voldgrave i nord, øst og syd. Af den nordre grav er bevaret ca. 45-50 m, af den østre ca. 105 m og af den søndre ca. 30 m. Den nordre grav, der er ca. 2-3 m dyb, samt den nordligste trediedel af den østre grav er tørre og delvis opfyldte. Udenfor de vandfyldte dele af den østre og den søndre grav ligger en ca. 8-14 m bred jordvold, der hæver sig indtil 1,5 m over det udenfor liggende terræn. De tørre dele af voldgraven benyttes delvis som køkkenhave; det fredede areal er iøvrigt løvtræsbevokset. Fredningsgrænsen går langs overkanten af gravene, i sydøst og syd dog langs voldens fod. Bækmark hovedgård, matr.nr.1f (sydlige del af voldgrav): Den bevarede del af den søndre voldgrav ved Bækmark er ca. 30 m lang i øst-vestlig retning og ca. 10 m bred. Den er tør, bortset fra de østligste 10 m. Graven aftager i dybde og bredde mod vest. Den tørre del af graven er løvtræsbevokset. Fredningsgrænsen går langs overkanten af graven. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Iøvrigt må det fredede areal anvendes som have i samme omfang som hidtil. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsan- tikvaren.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)