Herningholm
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180306-57

Fredningsnr.
240636

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/8 1972, matr.nr. 1a. 14/7 1980, øvrige matr.nr. Ejer: Herning kommune ejer kun matr.nr. 1a. Matr.nr. 1a: Voldgrave ved Herningholm. Af det oprindelige dobbeltvoldsted er ca. 125 m vest for hovedbygningen beva- ret en ca, 117 m lang og ca. 9-14 m bred vestre grav samt i tilslutning her- til ca. 15-20 m af den nordre grav og ca. 35-50 m af den søndre grav. Lidt syd for midten af den vestre grav er en ca. 6 m bred opfyldning, hvorpå vejen føres over. Gravene, der er vandfyldte, er omgivet af løvtræsbeplantning. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved opfyldning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene smat forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Matr.nr. 1on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, aeø: Den sydlige del af voldgrav ved Herningsholm. Voldgraven er ca. 10-10,5 m bred og ca. 2,5 m dyb. Den ligger under nuværen- de jordoverflade. Den fredede voldgravs udstrækning og placering er vist på vedlagte rids. Det fredede areal, der dels ligger hen som have, dels er udyrket, dels er bebygget, må benyttes på samme måde som hidtil. Nybyggeri eller jordarbejder udover sådanne som kan karakteriseres som almindelig havedrift, må ikke fin- de sted uden fredningsstyrelsens, fortidsmindeforvaltningens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Herningholm", voldgrave; som fritekst med den tilføjelse at den nordlige grav er åben og vandfyldt i ca. 80-100 m.'s længde; den omtalte ca. 6 m. brede opfyldning hvorpå vej føres over i vestre grav er fjernet; asfalteret vej føres over lidt vest for midten af den søndre grav, hvis østlige forløb ligger under nuværende jordoverflade. ** Seværdighedsforklaring ** Vandfyldt voldsystem vest for hovedbygning med udstilling (åben ?). Bevoksning: 1991: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)