Ringkøbing bydige
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180416-120

Fredningsnr.
250254

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dige (ejerlav), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Forsvarsvold, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)

Fredningstekst
BYDIGE OMKRING RINGKØBING KØBSTADS MARKJORDER Den nordlige halvdel af bydiget omfatter: Ejerlav: Matr.nr. 27a, 28m, 29e, 29o, 30m, 30v (Rindum sogn). Beskrivelse: Matr.nr. 27a: Den nordlige halvdel af bydiget om Ringkøbing købstads markjorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget. De første ca. 30 m er diget lavt, resten af strækningen gen- nemgående ca. 1,5 m højt og 4-5 m bredt med en kronebredde af ca. 1 m. Hist og her enkelte træer og pilebuske. Matr.nr. 28m: Den nordlige halvdel af bydiget om Ringkøbing købstads mark- jorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der er gennem- gående ca. 1,5 m højt og 4 - 5 m bredt med en kronebredde af ca. 1m. Diget er helt intakt og godt i orden, og så godt som uden træer og buske. Matr.nr. 29e og 29o: Den nordlige halvdel af bydiget om Ringkøbing mark- jorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der er gennemgå- ende ca. 1,5 m højt og ca. 4 - 5 m bredt med en kronebredde på ca. 1 m. Hist og her enkelte træer og pilebuske. Matr.nr. 30m: Den nordre halvdel af bydiget om Ringkøbing købstads mark- jorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der er ca. 1,50 m højt. Der findes spredt bevoksning af pilebuske og træer på diget. Matr.nr. 30v: Den nordlige halvdel af bydiget om Ringkøbing købstads mark- jorder. matrikelskellet går midt i jorddiget, der er gennemgå- ende 1,5 m højt og ca. 4,5 m bredt med en kronebredde af ca. 1 m. Hist og her enkelte træer og pilebuske. Ved sydøst-hjør- net er diget gennembrudt på en strækning af ca. 5 m. Den sydlige del af bydiget omfatter: Matr.nr. 2a, 2cl, 2f, 2g, 76, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 og 112 af Ringkøbing købstads markjorder, Ringkøbing sogn. Beskrivelse: Matr.nr. 2a: Den sydlige del af bydiget om Ringkøbing købstads markjorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der begynder ca. 5 m fra den 7,53 m brede nord-syd gående vej overfor matr.nr.30m og løber i østlig retning langs den nordlige kant af matr.nr.2a. Ca. 55 m fra digets begyndelse er det gennem- brudt på en strækning af ca. 5 m. Ca. 110 m fra gennembrud- det er i diget udgravet en affaldskule. Diget er gennemgående 1,5 m højt og 4-5 m bredt med en kronebredde af ca. 1 m, hist og her enkelte træer og pilebuske. Matr.nr.2cl: Den vestre halvdel af bydiget om Ringkøbing købstads markjorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der er gennemgående 1 m højt og 3-4 m bredt med en kronebredde af ca. 1 m. Digets fod er bortgravet og erstattet af stensætning. Matr.nr. 2f: Den vestlige og sydlige del af bydiget om Ringkøbing købstads markjorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der er gen- nemgående 1,5 m højt og 3-4 m bredt, intakt og uden bevoksning. Dog er der ca. 100 m syd for den 7,53 m brede byvej ført en markvej igennem, og på den nærmeste strækning nord for mark- vejen er diget bortgravet i en længde af ca. 15 m. Der er gen- nembrud for den på kortet viste byvej. I sogneskelshjørnet ud for matrikel nr. 79at er diget gennembrudt på strækning af ca. 10 m. Ud for og langs med matr.nr. 28m er diget helt intakt og bedst i orden, og så godt som uden træer og buske. Matr.nr. 2g: Den vestre halvdel af bydiget om Ringkøbing købstads markjorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der er gennemgående 1 m højt på den nordlige strækning, men lavere mod sydenden, der ligger ca. 15 m fra strandkanten. Diget er 3-4 m bredt med en kronebredde af ca. 1 m, og der findes på det spredt bevoksning af bjergfyr, gran og tjørn. Nær sydenden er et gennembrud for markvej, i sydvesthjørnet af matr.nr. 56b et andet gennembrud, og ca. 40 m nordligere et tredie gennembrud for sti. Matr.nr. 76: Den vestre halvdel af bydiget om Ringkøbing købstads markjorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der er gennemgående 1 m højt og 3-4 m bredt med en kronebredde af ca. 1 m. Diget er in- takt og bevokset med tjørn og hyld indtil ca. 70 m fra bane- arealet. Ca. 10 m fra banehegn et gennembrud for sti. Matr.nr. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112: Den sydlige halvdel af diget om Ringkøbing købstads markjorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der er ca. 1,5 m højt og 4-5 m bredt med en kronebredde af ca. 1 m. Hist og her be- vokset af enkelte træer og pilebuske. Den østre halvdel af bydiget omfatter: Matr.nr. 56a, 56b, 57a, 58a, 59a, 60a af Velling (Velling sogn). Matr.nr.56a: Den østre halvdel af bydiget i Ringkøbing købstads markjorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der er gennemgående 1 m højt på den nordlige strækning, men lavere mod sydenden, der ligger ca. 15 m fra strandkanten. Diget er 3-4 m bredt med en kronebredde af ca. 1 m, og der findes på det spredt bevoksning af bjergfyr, gran, tjørn og hyld. Nær sydenden er et gennem- brud for markvej. Matr.nr.56b: Den østre halvdel af bydiget i Ringkøbing købstads markjorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der er gennemgående 1 m højt og 3-4 m bredt med en kronebredde af ca. 1 m. I sydvest- hjørnet et gennembrud for sti. Diget er bevokset med tjørn. Matr.nr.57a: Den østre halvdel af bydiget om Ringkøbing købstads markjorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der er gennemgående 1 m højt og 3-4 m bredt med en kronebredde af ca. 1 m. Diget er bevokset med tjørn. Matr.nr.58a: Den østre halvdel af bydiget om Ringkøbing købstads markjorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der er gennemgående 1 m højt og 3-4 m bredt med en kronebredde af ca. 1 m. Matr.nr.59a: Den østre halvdel af bydiget om Ringkøbing købstads markjorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der er 1-1,5 m højt og 3-5 m bredt med en kronebredde af ca. 1 m. Diget er intakt og bevokset med tjørn og hyld indtil ca. 70 m sydlig for baneare- alet. Ca. 10 m fra banehegn et gennembrud for sti. Nord for banearealet er diget uden bevoksning. Matr.nr.60a: Den østre halvdel af bydiget om Ringkøbing købstads markjorder. Matrikelskellet går midt i jorddiget, der er gennemgående ca. 1,5 m højt og 4-5 m bredt med en kronebredde af ca. 1 m. Diget er uden bevoksning og intakt, dog er der ca. 100 m syd for by- vejen ført en markvej igennem, og på den nærmeste strækning nord for markvejen er diget bortgravet i en længde af ca. 15 m. Der er gennembrud for en byvej, og i sogneskelshjørnet ud for matr.nr.79at er diget igen gennembrudt på en strækning af ca. 10 m.
Undersøgelsehistorie  (4)
1962 Tinglysning
Journal nr.: 351/62
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Bydige om Ringkøbing Købstadjorder.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bydige omkring Ringkøbing Købstads Markjorder. Beskr. tager de berørte matr.nr. (på Ringkøbing By-siden (indersiden) af diget i følgende rækkefølge (se endv. vedlagte udsnit af matr.kort): Ringkøbing købstads markjorder matr. nr. 2g, 2cl, 2 g, 7g,(baneterræn), 2f, 99, 100, 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 2a. 2g: Som tidl. beskr., stort set, diget begynder ganske lavt 15-20 m fra forstranden og løber lidt ujævnt op ad skrænten til Vellingvej, hvor det i SV-siden af gennemskæringen er 4 m bredt ved foden og har en ca. 1-1,5 m bred krone, højden ca. 1,5 m. Ved SV-fod gl. vejsten. Foto 12, fra N. 2cl: Som tidl. beskr. gennemskæringen Vellingvej ca. 12 m (foto 13, fra V) 50 m til endnu et vejgennembr. 8-9 m bredt. Bevokset med enkelte buske. 2g: Nordlige del. Ca. 1 m højt, 3-4 m bredt, kronebredde ca. 1m. Bevokset med tjørnebuske på kronen. lille sti gennembrud. 7g: Som 2g, bevokset med tjørn og gyvel, mod N dog kun spredt bevoksening af pilebuske. Afbrydes af banedige. Foto fra NV(14) og N(15). N for banen: 2f: Som tidl. beskr. vejgennembrud som på 4-cm kort. Foto fra VSV(16) og S(17)(=S for N-lige markvej, se 4 cm kort). Diget lidt udfladet af gl. overkørsel i sogneskelshjørnet. Tidl. pløjet meget tæt på SV-siden. 99-100: Som tidl. beskr. nu udstykninger med parcelhuse på SV-siden, dog bredt græsbælte ml. have og dige. Ca 1 m bredere end på ovenst. matr.nr. Ca midtvejs ml. sogneskelshjørnet mod Ø af det stumpe hjørne mod NØ et nyt? gennembrud for sti. Foto fra NV(18) og fra digekronen mod SSØ(19). 30-32 m bredt gennembrud for ny omfartsvej ved 109-110, foto(20) fra Syd. Vejgennembruddet i spidsen mod NØ benyttes nu til sti, foto fra ØSØ(21). 111-112 og 2a: Som tidl. beskr., kun er gennembruddet ca. 55 m fra digets begyndelse i V nu ca. 15 m bredt. Ældre hus bygget helt til (på!) diget. Foto fra V(22) og i modsat retning fra ØSØ(23) og digets begyndelse i V fra V(24). De V-ligste ca. 200 m kunne godt trænge til lidt pleje. Hvad med lidt skiltning? Der er intet overhovedet, der fortæller om det enestående fortidsminde lige uden for folks dør. I sommeren '84 lovede vi nærmest Gert Alsted fra Amtsfredningsinspektoratet at fabrikere noget oplysende tekst til brug for skiltning. alle fotos undtagen 23 og 24 desværre brugelige p.g.a. beklagelig fejl (dobbelteksponering) ** Seværdighedsforklaring ** enestående anlæg.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)