Asnæs ruin
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030401-434

Fredningsnr.
292355

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ruin af middelalderlig bygning Ruinen består af underetagen af en i huggen granit opført byg- ning, hvis udvendige mål er 6 x 6 m med en døråbning og udven- dige trappevanger i det sydøstre hjørne. De ca. 1 m tykke mure er ca. 2 m høje. Rummet er indvendigt opfyldt med jord, således at kun den øverste halve meter af murværket er synligt. Fredningsgrænsen forløber 2 m fra murværkets inderside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravnig, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller evt. til- dækning af ruinerne må kun finde sted efter rigsantikvarens anvisninger (Tekst fra kort 1) Asnæs middelalderlige ruin Fundamenter og murlevninger af en firkantet, af huggen granit opført bygning, indvendigt ca. 6,5 m bred og ca. 11,25 m lang, med en døråbning og dertil hørende udvendige smige i det nord- vestre hjørne. Af nord-, øst- og sydmuren står det nederste og størstedelen af det næstnederste skifte bevaret; vestmuren er derimod helt nedbrudt. Omkring ruinen løber en sti på ca. 1 m bredde, der ligeså lidt må inddrages i markens drift som den til ruinen fra vejen vest for den gamle kirkegård førende sti på 1 m bredde, af hvilken der er offentlig adgang til min- desmærket. Den mellem ruinen og ovenomtalte vej liggende jordlod må ikke bebygges, sålænge den tilhører embedet. Agtes den bortsolgt, har Nationalmuseet forkøbsret og skal i betimelig tid under- rettes herom. På ruinens øvrige sider må der ikke opføres byg- ninger indenfor en afstand af 10 alen. (Tekst fra kort 2)
Undersøgelsehistorie  (8)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Asnæs Middelalderlige Ruin : Sydlige hus : Tomten af et hus med kampestensbyggede mure; udvendige mål N-S 6,1 m; Ø-V 6 m. I det sydøstlige hjørne en trappe- udbygning, 2,25 m N-S, 2,1 m Ø-V. I udbygningens SØ-hjørne står en sten, 0,7 m høj, fæstnet i cement. Fundamenterne rejser sig op til 0,5 m over jordoverfladen. En del af stenene vender en kløvet flade ind mod husets indre. Ifølge Fredningsbeskrivelsen er anlægget en ca. 2 m dyb kælder, der er fyldt op med jord. Fredningsgrænsen løber 2 m fra murværkets inderside. Nordlige hus : Fundament af en bygning af huggen granit. Største ydre mål N-S 16,6 m; indre mål N-S 11,2 m. Indvendigt mål Ø-V 8,2 m; vestvæggen ikke bevaret. I nordvæggen, 6,1 m fra det indre NØ-hjørne en døråbning, ca. 1,2 m bred, med karme. Muren er her ca. 3,2 m bred. Murene er bevaret i op til 1,35 m's højde; de når ikke op over den nuværende jordoverflade. I rummets indre ligger en del store, delvis tilhuggede sten. En del mindre træer er nylig blevet ryddet her. FM-sten ved denne tomt. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig i Odsherred, men må formidles for at være interessant. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering af murværk mm.

2008 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bygning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Museal besigtigelse
Journal nr.: 16/03316
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2016 af murværk mm.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)