Røsnæs

Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030105-144

Fredningsnr.
30197

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Skanse på Refnæs. Skanseanlægget består af et fladt ca. 25 m bredt plateau, der i syd, vest og nord er omgivet af en U-formet jordvold, der følger den øverste kant af den 12 m høje kystskrænt på halvøens yderste spids. Voldens højde over plateau'et er knapt 2 m, og voldkronens bredde er 2 m. Et fyrtårn og en fyrmester bolig er opført på arealet indenfor volden. På volden, hvis søndre gren er ca. 20 m længere end den nordre, ligger en kystudkigshytte samt en "engelsk hytte". Iøvrigt er skanseanlægget græsklædt bortset fra et mindre buskads på ydersiden af østenden af voldens søndre del Det fredede areal måler i nord-syd ca. 40 m og i øst-vest ca. 30 m. Fredningsgrænsen går i syd, vest og nord langs en linie, der fremkommer ved en forlængelse af plateau'et indenfor volden til skæring ved dennes yderside og i øst langs en linie, der forbinder voldens to grene. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes eller be- skadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. De eksisterende bygninger og anlæg berøres ikke af denne fredning.
Undersøgelsehistorie

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanseanlægget består af et bredt plateau, der mod syd, vest og nord er omgivet af en V-formet jordvold. Jordvolden følger den yderste kant af den ca 12 meter høje kystskrænt på den yderste spids af Røsnæs. Målt på kronen er volden ca 105 m lang bredde, ca 2 m. Skansen græsklædt bortset fra krat på ydersiden af volden. En fyrmesterbolig og fyrtårn er opført på det fredede areal. På selve skansen er opført mod sydvest et vagtrum og en radar. Vagthuset står på sokkel af beton mod vest solur på træsokkel og 1 flagstang støbt fast i cement. Mod nord er der midt i voldens nordre kant støbt et betonfundament. Ved dette står en vejrmeldestation. Ind i skansens sider er yderligere opført et trappefundament af sten og cement. Fyrpasseren ønskede dette fjernet, hullet fyldt op med jord og græs sået hen over. Mod syd er yderligere en trappe af sten og cement.Denne ønskedes derimod bibeholdt. Mål: 1,8x40x30 m. ** Seværdighedsforklaring ** Skansen ligger flot på sydspidsen af Røsnæs men delvis i privat have. Adgang kun langs stranden, forholdsvis lang gåtur. Kunne der foretages en ordning med beboerne i fyrmester boligen ville stedet være godt at skilte. Til stedet hører også en "historie" og optegnelser over armering. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fin udsigt.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, fyr og bygninger på skansen, set fra øst
oversigt af næsset længst mod vest, set fra SV
nedskredet gammelt byggemateriale
strand og skrænt på nordsiden, set fra øst
erosionsskade på den nordlige skrænt, set fra nord
erosionsskade på den nordlige skrænt, set fra øst
nyeroderet næsten lodret profil, set fra vest
ny erosionsskade ved tidligere sammenstyrtning
trampespor på erosionsskade på skrænten
gammel erosionsskade med trampespor, set fra vest
gammel erosionsskade med trampespor, set fra SV
strand og skrænten neden for fortidsmindet, set fra øst
skrænten neden for fortidsmindet, set fra øst
den nordøstlige del af skansen, set fra øst
arealet vest for fyrtårnet, set fra SV
oversigt, den vestlige del af skansen, set fra syd
skrænten set fra det vestligste punkt af skansen
oversigt, den nordlige del af skansen, set fra vest
oversigt, den vestlige del af skansen
slid på skansevold ved flagstang og skilt, set fra NØ
slid ved den nordlige skanse, set fra øst
oversigt, den nordlige skanse, set fra øst
trappe på den sydlige skanse, set fra nord
den vestlige del af skansen, set fra øst
oversigt, den sydlige skanse, set fra NØ
slidskade på den sydlige skanse, set fra nord
oversigt, den sydlige skanse, set fra øst
slid på areal og nordlige skansevold, set fra vest
slid på det vestlige areal, set fra nord
slid på dennordlige skansevold, set fra vest
trampeslid på den sydlige skansevold, set fra nord
den sydlige skansevold, set fra NV
det fredede areal, set fra øst
panorama