Fæstningskanalen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Lyngby-Taarbæk

Sted- og lokalitetsnr.
020307-242

Fredningsnr.
3030162

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 - 1920 e.Kr.)
Anlagt 1886-87, nedlagt som fæstningsværk 1920.

Fredningstekst
Fæstningskanalen fra Lyngby Sø til Lille Ermelund er en gravet kanal anlagt som led i Københavns Befæstning. Det beskyttede anlæg omfatter den op til ca. 30 m brede Fæstningskanal at regne fra kronekant til kronekant og fra indløbet ved østenden af Lyngby Sø og frem til Ermelundegennemgravningen i Lille Ermelund. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fæstningskanalen fra Lyngby Sø til Lille Ermelund er en gravet kanal anlagt som led i Københavns Befæstning. Det beskyttede anlæg omfatter den op til godt 30 m brede Fæstningskanal at regne fra kronekant til kronekant og fra indløbet ved østenden af Lyngby Sø og frem til Ermelundegennemgravningen i Lille Ermelund. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2014 Museal forundersøgelse
Journal nr.: TAK 1623
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fæstningskanalen gennem Lyngby er anlagt i årene 1886-87 og er et fredet fortidsminde. På strækningen øst for Lyngby Hovedgade er kanalen helt eller delvis fyldt op med jord, men påtænkes nu delvis genetableret med formål at aflede overfladevand fra bymidten. Som led i et sådant projekt er der i vinteren 2014 foretaget arkæologiske udgravninger i forsøg på nærmere at stedfæste og beskrive kanalens kronekant og sider. Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af et antal korte søgegrøfter udlagt vinkelret på hver af kanalens sider på strækningen fra Helsingørmotorvejen til Lyngby Hovedgade. Det er lykkedes i flere af profilerne nærmere at stedfæste og opmåle især den nordlige kanalside. Men på lange strækninger er kanalens sider forstyrret af moderne ledningsføringer, som er nedgravet langs med kanalen. Især ledninger for kloak og vandafledning har virket ødelæggende. Kanalens kronekanter har antagelig blot været opbygget i jord, stedvis som en lav jordvold, men er ligeledes forstyrret eller ødelagt på lange stræk. Tæt ved Knuppelstræde er der i et sonderingshul påvist nordsiden af det betonstøbte udløbsværk fra Lyngby Stemmeværk til kanalen. Samtlige udgravede søgegrøfter er dokumenteret og der er udtaget jordprøver.

Litteraturhenvisninger  (0)