Skambæk batteri
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030103-417

Fredningsnr.
312039

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1805 - 1812 e.Kr.)

Fredningstekst
Skambæk batteri. Anlægget består af en sekskantet ringvold, hvis ene side mod sydvest følger kronen af den stejle skrænt mod Kalundborg fjord. Langs voldens yderside i nord og nordøst forløber en skarpt V-formet grav af indtil 3,5 meters dybde og 12 meters bredde målt i højde med voldkronen. En smal dæmning fører over graven ud for en åbning midt i den nordøstre si- de af volden. Adgangen til batteriets indre er flankeret af et stykke vold, som næsten tvedeler det indre areal. Langs kystskrænten er ringvoldens krone fra 5 til 10 m, på de an- dre sider kun 1 m bred. Langs voldens indersider ses flere steder jordbænke i forskellige niveauer. Skansen, der lig- ger ved sydkysten af halvøen Røsnæs, er græsklædt og udgør en del at et haveareal. Kystskrænten er kratbevokset op til voldkronen. Grænsen for det fredede areal forløber 2 m uden for den øverste ydre kant af voldgraven, hvor denne findes, ellers 2 m fra ringvoldens ydre fod. Mod fjorden går grænsen 5 m (i vandret projektion) fra skræntens øverste kant, som her falder sammen med voldens øverste ydre kant. Det fredede areals største udstrækning er ca. 55 x 80 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og grus eller på nogen an- den måde forstyrres. Det er tilladt at benytte det fredede areal som græsklædt haveareal i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet på blå kort. En cementtrappe er anlagt ind i den sydlige del af volden. Trappen er af ældre dato. Rævegrav ses mod nord i den nære volds yderside. ** Seværdighedsforklaring ** Ved skiltning ville stedet være ***. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdigt skanse med fin udsigt. Bør plejes.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)