Tingtved-Borup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030314-77

Fredningsnr.
312417

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Bro i Tingtved Borup (over Regstrup å). Broen, der er opført af groft tilhugne kampesten, består af tre gennemløb, der er ca. 6 m lange, og henholdsvis 1,10, 2,20 og 1,60 m brede, medens de to piller, der adskiller gennemløbene er ca. 1,50 m brede. Gennemløbenes frie højde over den stenlagte bund er ca. 1,75 m. Hvert af gennemløbene er dækket af udkløvede 20 - 30 cm. høje granitplanker, hvorover er lagt en moderne ca. 90 cm høj asfalteret vejbane, der langs siden flankeres af et jernrækværk. Den samlede facadebredde (incl. fløjmuren) er ca. ll m. Fredningen omfatter brokonstruktionen, i asfalterede vejbane og jernrækværket ikke er omfattet af fredningen. Broen ligger på bivej 100. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bro i Tingtved-Borup (over Kalve-å) 3 x 11 m (på 4-cm kort hedder åen Kalve-å, på kartotekskort står Regstrup-å) Broen fremtræder i konstruktion som beskrevet på kartotekskort, dog er nogle målangivelser for store. De tre gennemløb er 6 m lange og henholdsvis ca. 1,1 x 0,8 x 1 m brede. De to piller er ca. 1,3 m brede, og asfalteret vejbane ca. 0,5 m høj. Omtrent 10 m N for broen er en nyere tilbygning til hus og i åbrinken ud for huset er en cementeret stensætning med afløb. Vejen over åen fremtræder som en lav ca.30 m lang dæmning V for åløbet - burde måske indgå i fredningen, hvis den er gammel. Ved broen i ådalen vokser græsser og mindre buskads, åen lugter. ** Seværdighedsforklaring ** Tilhugget kampestensbro over å. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum