Tuse bro
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030713-135

Fredningsnr.
312420

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1802 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Tuse by, umatr. gadejord. Tuse bro. Broen, der er opført af granitsten, består at et ca. 12 m langt og ca. 10 m hvælvet gennemløb. Brobuens maximale frie højde over den stenlagte bund er ca. 3,5 m. Fra facadernes hjørner strækker sig ca. 3,8 m lange fløjmure. Såvel faca- der som fløjmure er opført af fint tilhugne granitsten. På stikstenene over buen på den sydlige facade er indhugget "TUDSEBROEN" og på den nordlige facade "18 C 0". Langs den asfalterede vejbane, som fører over broen, er ved hver side opstillet 6 hvidmalede vejafmærkningspæle, som bærer et jern- rækværk. Til broen fører 2 ca. 30 m lange vejdæmninger. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion samt vej- dæmningerne, idet dog den asfalterede vejbane ikke er fre- det. Broen er beliggende på en nu nedlagt vejstrækning, der fø- rer over Tuse å, ved landevej nr. 522, Holbæk-Viskinge, (St. 68.000 - 69.000). Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tuse bro og vejdæmninger. Mål: 5 x 72 x 18 Fremtræder som beskrevet på kartotekskort. Ligger S for vuværende vej og kan bruges som rasteplads. Der vokser 3 ældre løvtræer og lidt buskads ved broen nær åen. Der er en trampet sti på brodæmningens SØ side med spor af heste og et traktorspor på SV siden (ser ud til at være ældre opkørsel, ikke eroderet i dæmningen). I åen står et skilt med "fiskeri forbudt", ca.20 m S for åen, ikke påtalt. Indskrift mod N er= 18 (7 02 Den ligger ved offentlig (nu som rasteplads) vej, ret lavt i terræn med vidt udsyn også til Tuse kirke, hvor vejen fører hen. ** Seværdighedsforklaring ** Granitbro over Tuse å, ved Tuse kirke. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)