Fugleå
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030318-482

Fredningsnr.
322322

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølledæmning. En ca, 40 - 45 m lang let buet jordvold, hvis bredde ved foden er ca. 8 m og på kronen ca. 2,5 m. Dæmningen er ca. 1,60 m høj. Ca. 15 m fra dens vestlige ende er der en ca. 2 m bred gennembrydning. Dæmningen er delvis kampestenssat på den sydlige side. Dæmningen er bevokset med løvtræer og ligger i skov. Fredningsgrænsen forløber langs dæmnin- gens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges eller på nogen måde ved gravning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig forstmæssig beplantning med løvtræer er tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mølledæmning, 1,6 x 45,0 x 8,0 m. Dæmningen måler 1,6 x 8 (ved bund, topflade ca. 2,6 m.) x 45 m. i ØV-lig retning og den buer lidt mod S på midten. Omtrent 15 m. fra V-enden er en kløftformet gennembrydning ca. 2 m. bred. På ydersiden på midterdelen ses, at den er opbygget med en kampestensmur (sten fra ca. 0,2-0,5 m. brede); der ligger en del nedskredne sten nedenfor i det bækleje, der løber omtrent NS fra kløften. Der er et rør nedenfor kløften gennem dæmningen; dræner sandsynligvis den mølledam, der stadig ses N for dæmningen. Mølledammen er fugtig og tilgroet med brændenælder. Selve dæmningen er bevokset med store løvtræer, løvkrat, græs, mos og mindre planter/uden vegetation. Mod S anes der lidt mere dæmning, der omslutter mølledammen mod SV og hvor mølledæmningen slutter i Ø-NØ er der et andet bækleje (overløb?) fra mølledammen, der fører i en bue fra NV-N til S og delvist parallelt med det førstnævnte midt ud for dæmningen. Mølledæmningen findes i ældre løvskov på skråning ned mod Fugleå ca. 10 m. fra markvej og 150 m. fra offentlig vej. Omtrent 250 m. mod SV ligger en møllebygning(?) ved landevejen. Kunne ved pleje blive ***. (Ny aftale?): Jeg mener, området burde opmåles, da der (foruden møllen) er bevaret 1 mølledam og 2 løb samt møllebygning(?). Der vil antagelig være flere anlæg fra møllevirksomhed, hvis området blev nøje gennemgået - fredningen burde udvides til også at omfatte flere anlæg. - Ligger i et "vejknudepunkt" nær Helligkilde, 3223-17. ** Seværdighedsforklaring ** Mølledæmning og flere anlæg fra vandmølleri i ældre løvskov. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mølledæmning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)