Østergårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030307-48

Fredningsnr.
322418

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Bro i Nr. Jernløse (over Regstrup å). Broen, der er opført af groft tilhugne kampesten, består af fire gennemløb, der er ca. 5 m lange. Tre af gennemlø- bene er ca. 1,30 m brede, medens et gennemløb er ca. 2 m bredt. Hver af de tre piller, der adskiller gennemløbene er ca. 1,30 m brede. De to midterste gennemløbs frie højde over bunden er ca. 1,80 m, medens de yderste delvis tørlag- te gennemløb er ca. hhv. 1,10 og 1,30 m høje. Hvert af gen- nemløbene er dækket af udkløvede ca. 20 - 30 cm høje gra- nitplanker, hvorover er lagt en moderne ca. 90 cm høj asfal- teret vejbane, der langs siderne flankeres af et jernræk- værk. Fra facadens sydvestre og nordvestre hjørne er der kampestensbesatte fløjmure. Den samlede facadebredde er ca. 12 m (incl. fløjmurene). Fredningen omfatter brokonstruktionen, idet den asfalterede vejbane og jernrækværket ikke er omfattet af fredningen. Broen ligger på bivej 104 (Holløsevejen). Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bro i Nr. Jernløse (over Regstrup Å). Broen fremtræder som beskrevet på kartotekskort; der er dog lidt ændringer bl.a. i de opgivne mål: De to midterste gennemløb er ca. 1,3 m. brede og de 2 yderste ca. 1 m. brede, hvor det Ø-lige kun er 1,1 m. højt. Der er synlige dele af fløjmure i alle 4 hjørner (SV, SØ, NV, NØ). Den moderne vejbane er ca. 0,7 m. høj. Ligger ret lavt i terræn. ** Seværdighedsforklaring ** Granitbro over Regstrup Å. Ret lavt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)