Tølløsegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030316-126

Fredningsnr.
322560

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav ved Tølløsegård. Af det oprindelige voldgravssystem, der har omgivet Tøllø- segård, er bevaret den søndre ca. 150 m lange grav samt de sydlige dele af den østre og den vestre grav over stræknin- ger, der er henholdsvis 50 m og 90 m lange. Den søndre grav og den sydligste del af det bevarede afsnit af den vestre grav er vandfyldte, men adskilte ved en dæmning; den beva- rede del af den østre grav fremtræder som en tør sænkning, der anvendes som have. Over den søndre grav fører en dæmning med tilkørselsvej til hovedbygningen. Gravene, hvis bredde foroven er ca. 25-30 m, står med stejle skråninger, der er stærkt tilgroede. I dele af den vestre og østre grav ses stensatte kanter. Vandspejlet er et par meter under det omgivende terræn. Fredningen omfatter den ovenfor beskrevne del af voldgraven, som tilsammen udgør et U-formet areal. Fredningsgrænsen går 1 m udenfor gravens øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgra- ven må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Det er tilladt at anvende den tørlagte østre voldgrav som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrav ved Tølløsegård, 0,0 x 150,0 x 90,0 m. Voldgraven er bevaret mod S, V og Ø. Se nærmere beskrivelse på kartotekskort. Den S-lige er velbevaret, vandfyldt og med ret velholdte kanter (især mod Ø), der er bevokset med græs, enkelte træer og buske, bl.a. rhododendron, samt siv. Den Ø-lige grav er tør og anlagt som have med stier, sten og beplantning (ser ud til at være "nyanlagt" med bl.a. ældre stubbe og helt fritliggende sten). Den V-lige er også vandfyldt, ser mere mudret ud og er ret tilgroet med gamle løvtræer, buskads og kanter delvist uden vegetation (ser ikke ud til at blive plejet og der ligger lidt affald). Der er muldvarpeskud på dæmningen i den S-lige voldgrav og et ællingebur ligger i den S-lige voldgravsinderside mod Ø; det er lavet af hønsetråd, mål ca. 1,5 x 1 x 1 m. Ud for hovedbygningens SØ-hjørne er et kloak/drænrør, der munder ud i voldgraven, ca. 0,5 m. over vandspejlet; et plasticrør, diam. ca. 12 cm. Omtrent 50 m. Ø for hovedbygningen er en høj (ikke fredet), der måler ca. 5 x 16 x 16 m. med en lavning i toppen på ca. 0,5 x 2 x 2 m. Den er bevokset med gamle løvtræer og buske og er ellers uden bundvegetation. Højfyldet ser ud til at bestå af jord med rødt tegl og mørtel? Foto: film 15.6. Efter placering, form og fyld kunne det være en motte? Den ligger ret højt på kant af banke. På 4 cm.-kort er der ca. 30 m. mod SØ trykt: vandtårn, men det er et mindre trælysthus. Er dette en motte, haveanlæg eller fundament til tidligere vandtårn? Stedet burde opmåles (herunder et større område mod N for at spore den N-lige afgrænsning samt banken mod Ø med motte?). Ligger ca. 50 m. fra gårdsplads i et ret jævnt landskab ca. 100 m. fra landevej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Voldgrav ved Tølløsegård (og høj = motte?? mod Ø). Delvist i park. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)