Mathildeplantage
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080713-85

Fredningsnr.
341136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Hindsgavl u/Middelfart købstads markjorder. Skanse Skansen består af en nordlig og en sydlig vold, adskilt af en ca. 6-7 m bred og ca. 15 m lang sænkning af et par meters dybde. Den søndre vold hæver sig kun svagt over det omliggen- de terræn, medens den nordre fremtræder som kronen på en na- turlig 8-10 m høj skråning, der hæver sig op fra et engdrag. Skansen, der er bevokset med krat og træer, ligger vestligst på Hindsgavls odde. Grænsen for det fredede areal følger i vest Lille Bælt, i syd voldens fod, i øst en linje 20 m fra kystskrænten og i nord en linje 5 m fra midten af den nordlige vold. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Fjernelse af bevoksning er til- ladt, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, der er ret vanskelig at erkende, men ses som en dyb nedgravning tæt ved klinten. Skansen er meget stærkt tilgroet med tæt krat, samt en del ældre træer. Der ses en del slidspor fra de besøgende, som går på yderste del af skansen ud mod klinten. Der sker fortsat en del skred fra skansen, ned ad klinten. Fra et tidligere stormfald ses der på skansen en del store rodvæltere. Forefandtes i øvrigt som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Mål: 2x15x7 m. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)