Fænø Kalv
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
170304-115

Fredningsnr.
341140

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Skanse anlagt af svenskerne i 16858

Fredningstekst
Befæstningsanlæg på Fænø kalv. Befæstningsanlægget på Fænø kalv består dels af en nordligt på øen beliggende større firkantet skanse, fra hvis østlige hjørne strækker sig et mindre rektangulært plateau, dels af en oprindeligt hele øen omfattende vold, i hvis sydøstlige og sydlige del indgår to mindre skanser, hvoraf halvdelen af den østligste er skyllet i havet. Omtrent midt på øen går der fra den omgivende volds nordøstlige del til dens syd- vestlige del en tværvold med to sydvendte bastionære frem- spring. Den del af volden, der i nordvest og nord har fulgt kysten hele øen rundt, er skredet i havet. Den større skanse, der nærmest er af kvadratisk form, er ori- enteret nordnordvest-sydsydøst. Den består af et plateau om- givet af en ca. 8 m bred vold, der hæver sig ca. 2 m over det indre plateau og ca 4,5 m over bunden i den omgivende grav. Udenfor graven er en ydervold, der ligeledes er ca. 8 m bred og hæver sig ca. 4,5 m over gravens bund. Ialt må- ler skansen ca. 46 m i nordnordvestlig-sydsydøstlig retning og ca. 50 m i østsydøstlig-vestnordvestlig retning. Fra skan- sens østligste hjørne strækker sig et ca. 25 m langt og ca. 11 m bredt, ret lavt plateau mod sydøst. Fra øens nordlige kyst forløber den ca. 5 m brede og ca. 2-3 m høje vold ca. 116 m mod syd, hvor den indgår i en skanse, hvoraf kun halvdelen ca 13 x 7 m er bevaret. Fra dennes sydvestlige hjørne fort- sætter volden ca 50 m mod sydvest, hvor den slutter sig til endnu en skanse, der måler ca 12,7 x 12,4 m. Fra dennes nordlige hjørne fortsætter volden ca. 145 m mod nordvest, hvor den afsluttes brat ved øens nordvestlige kystskrænt. Tværvolden med de to bastionære fremspring måler i sin fulde udstrækning ca. 155-160 m. Skanser og volde er græsklædte. På den sydøstlige del af volden enkelte buske og træer. Fredningen omfatter skanser og voldsystemet, jvf. vedlagte kortskitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Uspecificeret museal aktivitet
Kulturstyrelsen

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)