Borglevning v. Nyrupgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050312-6

Fredningsnr.
372724

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Borglevning ved Nyrupgård Voldstedet består af et nogenlunde rektangulært anlæg med længderetning omtrent i nord-syd. Mod nord findes foroven en jævn jordforhøjning med enkelte fundamentsten langs fladens ydersider, og mod syd i fortsættelse deraf et ca. 1,75 m lavere beliggende areal, der indrammes af jordvolde, hvori findes rester af kampestensfundamenter, hvis oprindelige bredde i vestmuren kan måles til 2,3 m. 25 store fundamentsten er synlige på plads. Resten er jorddækkede. Hele anlægget måler i længden 29 m, mens nordre smalside måler 16 m, søndre smalside 13 m, alle mål i basis. Anlæggets østside udgør en del af skovdiget. Voldstedet ligger i det østlige skovbryn vest for Nyrupgård.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundament af bygning, hvis Østside ligger i Skovhegnet. Det er lagt af 1-2 Lag store (indtil 3 1/2' lange) Stene. Murene have, hvor de kunne maales, haft en Tykkelse af c. 6'. En c. 5' dyb Fordybning synes at være Rest af en kælder med Nedgang. Om Bygningen mindes intet i Egnen.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted ved Nyrupgård. Som beskrivelsen, dog kunne der synes at være spor af lave grave omkring anlægget. Den sydlige side af anlæggets forhøjede norddel revet op af roden af et væltet træ. Beplantet med 1/2-1 1/2 m høje graner. Beplantning bør påtales, hvis den strider mod deklarationen. Genberigtigelse 4/12 1981: Graner fældet på Voldstedet og i mindst 5 m's afstand. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Polygon for udbredelse optegnet efter reliefkort.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)