Kragehul offermose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080205-342

Fredningsnr.
381329

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kultanlæg, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Kultplads. En offermose omfattende Kragehul, et mose/vandhul, der måler ca. 45 m øst-vest og 32 m nord-syd, samt et tilhørende areal, matr.nr. 9k Flemløse By, Flemløse, fredes. Formålet med fredningen er at bevare den klassiske Kragehul-lokalitet og sikre arkæologiske fund på arealet. Fredningsgrænsen følger i nord, vest og øst matrikelgrænsen for matr.nr. 9k. I syd afgrænses området af Kragehuls vest-, øst- og sydside. For Kragehul gælder, at tilstanden ikke må ændres. Dette er ikke til hinder for, at naturpleje kan finde sted. For det tilstødende areal, matr.nr. 9k, gælder, at den nordlige del, et ca. 60 m bredt bælte langs med Kirke Søbyvej, i alt 3.370 kvadratmeter, kan dyrkes som hidtil. Resten udlægges i permanent græs. Det græs- dækkede areal kan anvendes til græsning, og græsset kan forynges ved skrælpløjning, men pløjning og grubning må ikke finde sted. Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser kan foretages på hele det fredede område med tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen og rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kultanlæg

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)