Røde Mølle bro

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090110-40

Fredningsnr.
381818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Røde Mølle bro Broen, der opført af tilhugne granitsten i 4 skifter, har 3 gennemløb, der er ca. 5,25 m lange og ca. 2 m brede. De 2 mid- terpiller er ca. 0,60 m brede. Hvert af gennemløbene er dækket af udkløvede granitstensplanker, der er ca. 20-30 cm høje. Her- over er lagt tilhugne kampesten. Gennemløbenes frie højde over bunden er ca. 2 m. Fra broens facader udgår i alle 4 hjørner udadskrånende fløjmure, der er opført af 3 skifter tilhugne granitsten. Vejbanen over broen er asfalteret. Vejen flankeres i hver side af 2 runde granitsten, der bærer et ældre lavt rødmalet jern- rækværk. Langs vejkanten er opsat endnu et nyere rækværk, op- ført af jerndragere. Den samlede brokonstruktion måler i bredden ca. 11 m. Frednin- gen omfatter broen og det ældre jernrækværk, hvorimod vejbanen og det nyere rækværk ikke er omfattet af fredningen. Broen er beliggende på off. bivej nr. 601. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, om- bygges eller beskadiges på nogen måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted. Almin- delig vedligeholdelse er tilladt.
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røde mølle bro. Broen forefandtes fuldstændig som ved fredningsbeskrivelsen fra 1981.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.