Gammel Klingstup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090510-125

Fredningsnr.
401811

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Gammel Klingstrups voldgrave Voldgravene består dels af en sydlig øst-vestgående grav, der måler ca. 100 x 50 m, og som står med skråt afskårne ender, dels en nord-øst herfor beliggende nord-sydgående grav på ca. 10 x 25 . Den mindre gravs sydende flugter med den større gravs nordside, og gravene er indbyrdes forbundet ved en grøft. Gra- vene, der er vandfyldte, er beliggende midt i dyrket mark, og deres bredder er tæt bevokset med krat. Voldgravene ligger ca. 350 m sydøst for det nuværende Klingstrup. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forud- gående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Det fremgår ikke af fredningstekst hvor grænsen for det fredede område går; men formentlig er 2 vildtfodringsanlæg (halvtag på jordgravede pæle) beliggende umiddelbart ovenfor kanten af voldgravene (hhv. v. Ø-enden af sydlige grav, og v. sydenden af østlige grav) ikke lovlige. Store mængder afhugget kvas kastet ned i voldgravene overalt langs bredderne, samt marksten fyldt i N-enden af Ø-graven er klare krænkelser af fredningen. N for den østlige voldgrav ses i marken en tydelig højning, på hvilken store mængder oppløjede tegl (bl.a. munkesten). Denne højning bør medtages i fredningen (med fortsat dyrkningsret men forbud mod dybere jordbehandling). Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er et anlæg af voldgrave der ligger i dyrket mark


Billeder

Sten bevaret in situ den østlige grav
Den østlige grav set mod dæmningen der adskiller de to grave
Den østlige grav set mod nord
Den østlige del af den vestlige grav