Stengade Skanse
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-91

Fredningsnr.
421910

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse Skansen er et aflangt 6-sidet anlæg, der måler ca. 50 m i nord-sydlig retning og ca. 35 m i øst-vestlig retning. An- lægget består af et plateau omgivet af en ca. 2 m høj ring- vold, udenom hvilken er en ca. 5-6 m bred og ca. 1,5 m dyb tør grav. Skansen, der er bevokset med krat og træer, ligger i Stengade skov ca. 600 m syd for skovens nordlige udkant og knap 100 m fra kysten. Grænsen for det fredede areal løber langs gravens ydre over- kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen an- den måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplant- ning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, sekskantet, med omgivende vold og grav. Forefundet som beskrevet på fredningskartotekskort. Ryddet, men ny krat- og trævegetation (brombær og selvsået ask) vil i løbet af få år gøre skanseområdet totalt uigennemtrængeligt, medmindre dette plejes. På skansens V-side, vis-a-vis en "portåbning" i volden, ses i gravens V-lige overkant et brofæste i form af 4 store sten liggende på række. V herfor, udenfor det af fredningen omfattede område, har i jordoverfladen konturerne af magasinbygninger ell. lign. været synlige for få år siden. Dette område er nu ung granplantning. I forbindelse med pleje af anlægget burde en træbro slås over graven. ** Seværdighedsforklaring ** Særdeles velbevaret skanse, bekvemt beliggende (for gående/cyklende trafik) ved skovvej og ca. 30 m. fra god badestrand. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)