Nybøl Kirkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230303-159

Fredningsnr.
4311192

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk gravsten fra 1848. Sten af granit med poleret forside, 70 cm høj og bred, 40 cm dyb. Stenen har sort skrift, men på billedet i Boeck ser skriften ud til at være lys (samme sten - eller udbyttet?) Beskrivelse anlæg: Stenen står i et lille anlæg med lav, stedsegrøn beplantning. Det af Boeck omtalte jerngitter med 8 fag sten og 1 jernstang er fjernet. Indskrift: Sort skrift, versaler. DENNE STEEN SATTE DET DANSKE FOLK OVER 7 TROFASTE SØNNER SOM HENGAVE LIVET FOR FÆDRELANDET I AARET 1848 ------------- Beliggenhed: Nybøl Kirkegård. *** Historik *** De faldne er særlig fra 12. Bataillon og faldt i kampene ved Nybøl den 28. maj og 5. juni 1848. 7 soldater var begravet på Nybøl og Stenderup Marker. Da de var opgravet og lagt i kister, blev de den 1. februar 1852 begravet på Nybøl Kirkegård. Sundevedernes troskab mod konge og fædreland fornægtede sig heller ikke her. Under ledsagelse af 1200 personer af alle stænder blev ligene båret til Kirkegården og begravede der, efter at pastor Karstensen fra Dybbøl havde talt i kirken, og stedets præst ved graven. Et militærkommando fra Sønderborg var tilstede og afgav den sædvanlige æressalut. (Boeck). A.D. Cohen skrev i Supplementet til "Krigen 1850 og de Faldnes Minde", side 12: "Omkring paa Markerne i Nybøl Sogn vare fra Træfningen den 28. Mai og 5. Juni begravede 7 danske Krigere, hvis afsjælede Legemer blevet opgravede, lagt i Kiste og jordet på Nybøl Kirkegaard, hvilken Sørgehøjtidelighed her fundet Sted den 1. Februar 1852, efter Foranstaltning af Bønderne i Sognet, og hvortil der havde indfundet sig en Forsamling af 1200 Mennesker af alle Klasser, saasom en talrig Repræsentation af Armeen, Magistraten fra Sønderborg, Omegnens Præster og Embedsmænd og en talrig Mængde af alle Folkeklasser. I højtidelig Procession bleve Ligkisterne fremførte foran Alteret i Kirken, hvor Pastor Karstensen fra Dybbøl her holdt en hjertelig tale, ved Graven har Stedets Sognepræst forrettet jordpaakastelsen og en Militærdommer der fra Sønderborg har givet den militære Salut." (Resterne af de 7 lig blev iflg. Nybøl kirkebog samlet i to ligkister og bisat i den fælles grav). "På de samme Marker fandtes ogsaa tre tyske Krigere begravede, hvis afsjælede Legemer ligeledes ere opgravede, lagde i Kiste og med christelige Ceremonier begravede i Stilhed Løverdagen i forvejen." Herom beretter Nybøl kirkebog: "Den 31. Januar 1852 blev tre tyske Soldaters Ben jordede på Nybøl Kirkegaard i en Ligkiste efter at man havde samlet dem paa de steder paa Sognets Marker, hvor de i Krigens Aar 1848 var falden og bleven begravede." Denne grav kendes ikke mere. Af de faldne danske soldater kendes kun de tre: 2.Forstærkn.Batl. 1.Kp. menig nr. 111, Niels Jørgensen, Stoustrup, død 6.4. 1849 " 2." " nr. 204, Peter Andersen, Slagbølle. død 6.4. 1849 " 4. nr. 104, Rasmus Frederiksen, Østeralling, død 6.4. 1849.
Undersøgelsehistorie  (3)
2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Nybøl Kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave.

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Nybøl Kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave.

Litteraturhenvisninger  (0)