Vignæs gamle kirketomt
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070622-53

Fredningsnr.
43249

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Ødekirkegård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Ødekirke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
1200-1870

Dige (kirkegård), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vignæs gamle kirketomt. Fredningen omfatter Vignæs gamle kirkegård, der måler 30 x 40 m. Den er inghegnet af stendiger mod øst, nord og til- dels vest, iøvrigt af et træstakit. De på kirkegården væren- de gravmonumenter, fortrinsvis af støbejern, stendigerne samt støbejernsportalen mod vejen er omfattet af fredningen. Grænsen for det fredede areal går langs stendigets ydre fod samt langs træstakittet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres, og de på det fredede areal værende gravmonumenter samt støbejernsportal må ikke fjernes eller flyttes, bemales eller behandles med ætsende materia- ler.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vigsnæs gl. kirketomt. Forefundet i kraftigt beskadiget stand, nyfræset over hele arealet (formentlig sket efteråret 1983). Af de i fredningsteksten omhandlede støbejernsgravminder er kun et tilbage: et ganske lille, helt enkelt kors, som i lighed med så godt som alle andre gravminder er flyttet fra den oprindelige placering. Flere steder i den fræsede kirkegårdsoverflade sås helt friske standspor efter optagne gravsten. De flyttede gravmæler forefindes nu hulter til bulter, stående og liggende, langs kirkegårdsdiget og op mod de to gamle bygninger på området, og et træskur i det sydøstlige hjørne. Ingen mål. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kirkegård

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (0)