Fodslette
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090301-24

Fredningsnr.
441823

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav ved Hjortholm. Den bevarede rest af voldgraven omkring det gamle Hjortholm er ca. 160 m lang og ca. 15 m bred. Graven strækker sig fra et punkt, ca. 60 m syd for den nuværende hovedbygnings syd- vestre hjørne, og går i en bue mod vest og nord. Graven er for størstedelens vedkomende vandfyldt, dog er de nordligste ca. 30 m dels sump, dels udtørret. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravens øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgraven samt for- sætlig ændring af vandstanden først finde sted efter forud- gående henvendelse til rigsantikvaren. Tilføjelse til dok., lyst 10/4 1972: Den i ovennævnte dokument beskrevne bevarede rest af vold- graven omkring Hjortholm er ca. 110 meter lang og IKKE som angivet ca. 160 m lang. Tingl.: 16/8 1972.
Undersøgelsehistorie  (3)
1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet på fredningskartotekskort. ** Seværdighedsforklaring ** Samspil med det nu eksisterende, meget værdifulde herregårdsmiljø. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)