Orebygård

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070617-59

Fredningsnr.
442426

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Orebyvold Volden, der mod nordvest, nord, øst og sydøst omgiver den ca. 200 x 180 m store slotsholm, hvor Orebygård ligger, er ca. 400 m lang, 12-16 m bred; den hæver sig indtil 5 m over vandspejlet i den omkringliggende grav. Volden gennemskæres mod nord af en overgang til haven og mod øst af hovedind- kørslen til slottet. Den vandfyldte voldgrav, der omgiver hele slotsholmen, er 12-16 m bred i nord, øst og sydøst, me- dens den mod vest antager karakter af en sø. Fredningen omfatter volden i hele dens udstrækning med for- anliggende vandfyldt grav mod nord, øst og sydøst. Græsen for det fredede areal går på slotsholmen langs voldens indvendige fod, medens den mod vest følger voldgravens indre kant og mod nord, øst og sydøst dens ydre overkant. Undtaget fra frednin- gen er således vandarealerne mod syd og vest. Ovennævne mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadi- ges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyg- gelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt for- sætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med na- tionalmuseet.
Undersøgelsehistorie

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrav og vold omkring Orebygård; forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet det dog bemærkes, at en bro over nordlige voldgrav (ud for nordlige voldgennemskæring) er fjernet fornylig, og at området omkring begge brohoveder er pænt retableret. En nyplantet rødgrankultur i parkområdet NØ for voldgraven udgør en mulig krænkelse (§ 53); afgøres af 5. kt. Det nytilplantede område afgrænses af den parksti, som fører rundt langs voldgraven, og omfatter store dele af det NØ herfor liggende parkområde. Ved samtale med baron Rosenørn-Lehn rådede jeg denne til at henvende sig til 5. kt. angående granbeplantningen. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt i sig selv som et velbevaret og imponerende jordværk, og i samspil med Orebygårds hovedbygning. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vold og herregårdsanlæg.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk