Digerne
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070112-70

Fredningsnr.
442695

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
I løbet af den senere del af jernalderen (500-850 e.Kr.) blev der midt på Falster bygget et imponerende forsvarsværk til beskyttelse af den lokale befolkning. Over en halvanden kilometer lang strækning opførte man en stor jordvold med palisadeværker, som folk kunne flygte om bag og forsvare sig fra, hvis Falster skulle komme under angreb udefra. Så sent som i 1158 brugte man stadig forsvarsvolden. Her lykkedes det falstringerne at slå venderne, der kom fra syd, tilbage.
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Digeanlæg "Falsters Virke". 1. Det i Hanenov skov under Falsters Statsskovdistrikt be- liggende digeanlæg, almindelig benævnte "Digerne", lyses herved i fred for så vidt angår en del af anlægget, der strækker sig gennem skovens afdelinger nr. 34A og 34B mellem "Slentevej" og den offentlige "Lidstrupvej" (vide skovreguleringens håndkort af 1908). Begge ender af den således fredede længdestrækning vil være at afmærke som nedenfor under pkt. 6 angivet. Digeanlægget skal mellem de således anmærkede punkter være fredlyst i sin fulde bredde - indtil 45 m. såvidt som det oprindelige anlægs bredde er synlig i terrænet, og iøvrigt under iagttagelse af følgende bestemmelser: 2. Beplantning, besåning af det fredede areal må kun finde sted i huller, ikke ved rillegravning, pløjning eller harvning. 3. Når til sin tid den nuværende bevoksning eventuelt fjer- nes på det ca. 30 m brede bastion-agtige femspring, hvis midte ligger ca. 200 m fra Lidstrupvejen, og som er dan- net ved en udbøjning mod syd af sydvolden, må der fra skov- væsenets side overhovedet ingen beplantning eller beså- ning finde sted på det ca. 45 m lange stykke af sydvol- den, hvis midte danner bastionens midte, med mindre natio- nalmuseets tilslutning til slig kultivering er indhentet. 4. Skovvæsenet forpligtiger sig til ikke af beskadige anlæg- get ved gravning, gravoprensning, stødrydning, vejanlæg, overkørsel eller på anden vis, medens benyttelse af de allerede på det fredede areal tilstedeværende vejspor skal være skovvæsenet uforment. 5. Uundgåelige afvandingsanlæg, der nødvendigvis må føres over det fredede areal, må ikke bringes til udførelse uden forudgående forhandling med nationalmuseet, medens op- rensning af den "Digerne" nær Lidstrupvejen skærende hovedgrøft skal være skovvæsenet uforment. 6. Endepunkterne af den fredede længdestrækning af digeanlæg- get ud mod Lidstrupvej og Slentevej afmærkes på varig måde ved nationalmuseets foranstaltning og på dets be- kostning. Matr.nr. 1b, 1c, 1d: Del af Digeanlæg "Falsters Virke", i skellet til Hanenov matr.nr. 1a.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Forsvarsvold

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet har høj formidlingsværdi, da det er en sjælden anlægstype som er ryddet og plejet så det tydeligt fremstår i terrænnet.

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0008
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)