Bøtø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070213-77

Fredningsnr.
462625

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1962 Fredningen omtinglyst d. 1/11 1979, da diget ligger på matr.nr. 6d af Bøtø by. Dige. Diget består af en ca. 108 m lang vold, der strækker sig i øst-vestlig retning. Diget er indtil 2,5 m højt, idet det er lavest i vest, hvor dets højde er ca. 1,5 m. Digets bredde er ca. 10-15 m. Ca. 25 m fra dets vestlige afslutning er en ca. 3 m bred gennemskæring. Diget er iøvrigt bevokset med træer og buske. Omtrent midt på diget er opført et sommerhus, der ikke er omfattet af fredningen. Fredningsgrænsen forløber 2 m fra digets fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Tekst fra fredningen 24/10 1962: Digets længde er ca. 80 m, dets højde over det øvrige terræn ca. 4 m. Det er delvis bevokset med træer og buske, og på dets vestlige del er opført et sommerhus. Det fredede diges form og udstrækning fremgår af et vedføjet kort. Det fredede område begrænses af en linie, der forløber 2 m fra digets fod.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dige. Mål: 2,5 x 220,0 x 10,0 m. Fredningsdeklaration på kun den østligste del af dige. Ca. 110 x 10 x 2,5 m. Vest for landevej. Bøtøvej. 80 m bevaret. Diget her kun ca.1,5 m højt. Diget er brudt på flere afsnit. I vest afbrudt af vej omkring kro (Annex til Kjørup Kro). Gl. sandgrav i SV-hjørne (diget er opbygget af sand). Ca. 35 m fra V-ende, indgravning. Til skue her muligvis også gammelt vejforløb. Større afbrud ved landevej, ca. 20 m. Sommerhus: Bøtøvej nr.92 (Gl.), der delvist er bygget ind i V-digets SV-hjørne. V-del orienteret ØSØ-VSV. Diget er her kun ca. 1-1,5 m højt. Omtrent udfra vestligste indhak løber vinkeltret på diget en ca.25 m bred strandvold, antagelig en naturformation. Diget er også anlagt på et naturligt højdedrag, måske en gammel strandvold. Øst for landevej har en gammel grusgrav fjernet både dige og strandvold. Midt på toppen af vestlige dige er opført et gammelt sommerhus, som er bygget ind i digets N-side. S-siden er hele husets bredde. Belagt med cementtrappesten med en have. Mellem landevej og huset er diget på et enkelt sted afbrudt ved en gammel garagebygning. I øst er diget afbrudt af en gammel grusgrav. Her er ligeledes højdedraget, hvorpå diget er anlagt, fjernet. NØ for det gamle sommerhus er digets N-side på ca. 6 m afgravet, gammel. NØ-delen af det bevarede dige er noget udfladet. Diget er tæt bevokset med fyr,gran,løvtræer og buske samt brombær. På V-diget dominerer gamle fyrretræer.Gl. hegn markerer skellinie,der løber øverst på V-digets top. Nyopført sommerhus i Ø og V, Bøtøstrandvej nr. 1 og 5. Nr. 5 ligger 12 m fra fredningsgrænsen. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Forsvarsvold

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2015-7.20.01-0035
Kulturstyrelsen
Anlæg omklassificeret fra forsvarsvold til dige (jf. Original 1 kort)

Litteraturhenvisninger  (0)