Næsbyhoved

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-232

Fredningsnr.
35154

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejdæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Dæmning ved Fuglsangshuset Dæmningen består af en jordvold, der er ca 80 m lang, og som forløber i nærmest øst-vestlig retning. Den hæver sig indtil 2 m over det syd for liggende areal (Næsbyhoved sø), medens den i nord går jævnt over i terrænet. Kronen af dæmningen, der benyttes som vej, er ca 4 m bred. Ved vejens nord- side ligger Fuglsangshuset. Dæmningens sydlige skråning er træ- og buskbevokset, medens det nord for vejen liggende areal benyttes som have og gårdsplads. Fredningen omfatter dæmningen i hele dens længde, og fredningsgrænsen forløber i syd langs dæmningens fod, og i nord i en afstand af ca 5 m fra den nuværende gruslagte vejbane. Fredningen omfatter ikke bebyggelsen på dæmningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med fredningssty- relsen, fortidsmindeforvaltningen. Den del af det fredede areal, som er udlagt som have og gårdsplads, må fortsat anvendes på samme måde som hidtil.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejdæmning

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en dæmning, der ligger delvist i skov, delvist i bebygget område.


Billeder

dæmning set mod vest
skråning med træer
Dæmningen tættest på slotsbanken
den mellemste del af dæmningen
Dæmningen set mod øst