Kastellet
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1661 - 2014 e.Kr.)
Kastellet.

Fredningstekst
Matr. 66 Østervold Kvarter, København, Matr. 809 Østervold Kvarter, København, Umatr. areal, Jernbanens terræn, Østervold Kvarter, København Umatr. areal, Frihavnskvarteret, København Citadellet Frederikshavn kaldet Kastellet. Kastellet fremtræder i bybilledet som delvist bevaret med volde og grave. De fredede anlæg omfatter de synlige volde og grave med broer og portanlæg, samt de jorddækkede dele af fæstningsanlægget og den jorddækkede ruin fra det ikke fuldførte slot under Kastellets Kirkeplads. Øvrige eksisterende bygninger, herunder Sankt Albans Kirke på matr.nr. 331 Østervold Kvarter, København, samt statuer, springvang og monumenter på området er ikke omfattet af fredningen. Fredningen er ikke til hinder for retablering af de jorddækkede dele af fæstningsanlægget. På vedlagte deklarationsrids er fredningsgrænsen indtegnet. Denne fredningsgrænse beskriver tilligemed anlæggets ydre afgrænsning.
Undersøgelsehistorie  (7)
2013 Museal rekognoscering
Københavns Museum
Forskellige undersøgelser foretaget på Kastellet i forbindelse med oversvømmelse. Udspecificeret i sb. 171 og 527.

2016 Museal besigtigelse
Journal nr.: KBM4181
Københavns Museum
I forbindelse med optagning af olietank og understøbning af fundament til Kommandantgårdens Anneks på Kastellet, blev der foretaget en arkæologisk overvågning af anlægsarbejdet. Det er museets vurdering, at der ved anlægsarbejdet kun blev berørt jordlag, som har indgået i tilfyldningen omkring Anneksets fundamenter.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fredningsbeskrivelse: Den fortidsmindefredede del af Kastellet omfatter de synlige volde og grave med broer, portanlæg og poterner samt de jorddækkede dele af fæstningsanlægget og den jorddækkede ruin fra det ikke fuldførte slot under Kastellets Kirkeplads. Bemærkninger: Kastellet, til 1949 Citadellet Frederikshavn, er påbegyndt ca. 1627 som citadel under navnet Sankt Annæ Skanse. I perioden 1662-66 udbygges bastionerne kraftigt og der anlægges en befæstet linie i form af en enveloppe af raveliner og kontregarder med foranliggende våd grav mod land (Smedelinien). Mod Øresund udbygges de to bastioner og en kontrescarpe (Langelinie). I 1720-erne forstærkes Kastellet ved anlæg af udenværker mod nord. Dele af udenværkerne er i dag forsvundet. Kastellets bygninger samt Sankt Albans Kirke er bygningsfredet, hvilket tillige gælder voldanlægget.

2017 Diverse sagsbehandling
Kulturstyrelsen
Ved Norgesporten ses i portalstenkonstruktionen ved portene afsprængte dele, der stammer fra det tyske angreb den 9. april 1940, hvor besættelsesmagten sprængte sig adgang til Kastellet. Skaderne må ikke fjernes eller udbedres.

2017 Museal besigtigelse
Journal nr.: KBM4243
Københavns Museum
Det aktuelle kabelsjaktet ble gravd i en strekning av ca 120 m, der bredden målte 0,3 m og dybden 0,5 m . Det oppgravde materialet bestod hovedsakelig av matjord. Sporadiske funn framkom i form av mursteinsfragment (Flensburg), keramikk (yngre rødgods), en del av en krittpipe, glass og plastikk. Sistnevnte viser at det aktuelle området delvis har vært gravd opp i sammenheng med tidligere kabelarbeide. Ingen spor etter konstruksjonselement som stein eller bolverk ble observert.

Litteraturhenvisninger  (0)