Byrum
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100501-606

Fredningsnr.
0820637

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Saltudvinding, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Saltkogeri "Dr. Bister" Anlæg bestående af tre dele: To rektangulære anlæg omgivet af ca. 40 cm. høje jordvolde samt en næsten kvadratisk høj- ning. Det N-lige anlæg måler ca. 75 x 95 m., bredest i Ø/V. I anlæggets N-lige del 8 cirkulære fordybninger. Mod S en til- bygning ca. 20 x 60 m., bredest i Ø/V, der optræder som en rektangulær forhøjning i midten. Det S-lige anlæg måler ca. 70 x 110 m., bredest i N/S. Mellem disse to anlæg en ca. 12 m. bred vandfyldt sænkning. I en afstand af ca. 25 m. V for det S-lige anlæg ses en vandfyldt sænkning, der måler ca. 15 x 80 m., bredest i Ø/V. Det fredede areal omfatter et polygonformet areal, der måler ca. 310 m. i Ø/V-lig retning og ca. 230 m. i N/S-lig retning. Udstrækningen og afgrænsningen af det fredede areal fremgår af vedlagte opmåling. På det fredede areal findes foruden ovennævnte anlæg 2 frede- de saltkogerier, reg.nr. 820:360 og 361. Ovennævnte mindesmærker må ikke ændres, fjernes eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Græsning er tilladt i samme omfang som hidtil. På vedlagte tinglysningsrids er vist beliggenhed og udstrækning af saltkogerier og hustomter på matr.nr. 164b, 209e, 214b, 213d, 212a og 211a af Byrum By, Byrum.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Saltudvinding

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Saltkogeri "Dr. Bister" Anlæg bestående af tre dele: To rektangulære anlæg omgivet af ca. 40 cm. høje jordvolde samt en næsten kvadratisk høj- ning.

Litteraturhenvisninger  (0)