Frederik d.VII's kanal
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120705-34

Fredningsnr.
120810

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Nyere tid (dateret 1850 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Løgstør købstads markjorder, matr.nr. 111*. * Det bemærkes, at tinglysningen vedr. mindesmærket også er noteret på de Statskassen tilhørende dele af parcellerne matr.nr. 12a af Ravnstrup, Løgsted s., 7k og 8a af Løgsted by og sogn, samt 1a og 2a af Lendrupgårde, Malle s., hvor det er anført, at Statskassen er ejer, uden at udstykning og ad- komstberigtigelse har fundet sted. Frederik d. VII's kanal ved Løgstør Det fredede areal omfatter kanalen i sin helhed, fra dens indløb i syd til dens udløb i nord ved Løgstør havn, samt en bræmme på 10 m på hver side af kanalen, hvor den såkaldte træksti forløber. Kanalen er vandfyldt, og bredderne langs kanalen er græsklædte, og delvis kratbevoksede. Over kana- len fører dels en dæmning i syd, dels 4 broer. Hverken dæm- ning eller broer berøres af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Forsætlig ændring af vandstanden i kanalen er ikke tilladt uden efter forudgåen- de aftale med rigsantikvaren. Kanalen kan benyttes som lystbådehavn i samme omfang som hidtil, såfremt dette ikke medfører beskadigelse eller æn- dring af kanalens sider.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kanal

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fr. VII´s Kanal. 4,7 km lang og 22 meter bred vandfyldt kanal med træksti på hver side. Arealerne langs kanalen udgøres af græsklædte og velholdte områder samt siv- og mindre kratbevoksninger. Over kanalen løber tre broer og syydligst afsluttes kanalen af en dæmning.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)