St. Restrup hovedgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-151

Fredningsnr.
121258

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldgrav Den vandfyldte voldgrav er ca.153 m lang og 24 m bred foroven. Over graven fører en 5 m bred, muret bro med 4 buer. 13 m fra gravens sydende findes et 3 m bredt udløb. Gravens sider er stensatte og kanterne er 1,5 -2 m høje, i nordenden dog kun 0,5-1 m. Kanterne er bevokset med træer. Voldgraven ligger vest for hovedbygningen. Grænsen for det fredede areal foløber langs gravens øvre kan- ter og broen er indbefattet i fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden å må kun ske i samråd med rigsanikvaren.
Undersøgelsehistorie

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som før. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro, Vandfyldt grav

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Vandfyldt rektangulær voldgrav. På baggrunde af ortofoto kan det konstateres, at graven længde er 139 meter og ikke som tinglyst 153 meter. Begyndende tilgroning i siv. Ellers velplejede udenomsarealer.