Stampen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-244

Fredningsnr.
533334

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nylars Skanse Skansen består af en ca. 40 m lang jordvold, der er ca. 4-5 m bred og ca. 1,50 - 1,80 m høj. Skansen er bevokset med træer og buske. Skansen ligger øverst på skrænten tæt syd for Vellens å's udløb. Fredningsgrænsen forløber på inder- siden langs voldens fod og på ydersiden i niveau hermed. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksiste- ende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. beplantning må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse beliggende oven for kystskrænt på smal landtunge mellem denne og dyb å-slugt, i have til sommerhus. 1,5 x 42 x 6 m. I skansevoldens vestlige del er i forbindelse med en terrassering af den tilstødende have sket DELS en opfyldning (planering) af et areal ind mod voldens n-side over en strækning af ca. 8 m, DELS v herfor afgravning af nordlige voldfod, som over en tilsvarende længde står som en jordbrink med adskillige blottede sten. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)