Stampen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-244

Fredningsnr.
533334

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Nylars Skanse Skansen består af en ca. 40 m lang jordvold, der er ca. 4-5 m bred og ca. 1,50 - 1,80 m høj. Skansen er bevokset med træer og buske. Skansen ligger øverst på skrænten tæt syd for Vellens å's udløb. Fredningsgrænsen forløber på inder- siden langs voldens fod og på ydersiden i niveau hermed. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksiste- ende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. beplantning må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse beliggende oven for kystskrænt på smal landtunge mellem denne og dyb å-slugt, i have til sommerhus. 1,5 x 42 x 6 m. I skansevoldens vestlige del er i forbindelse med en terrassering af den tilstødende have sket DELS en opfyldning (planering) af et areal ind mod voldens n-side over en strækning af ca. 8 m, DELS v herfor afgravning af nordlige voldfod, som over en tilsvarende længde står som en jordbrink med adskillige blottede sten. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra SØ
OS, set fra Ø
OS, set fra N
OS, set fra SSØ
OS, set fra NV